Organizuojama atranka pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Organizuojama atranka Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialisto (A lygis, 10 kategorija) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rinkiniu ir naršyklėmis; mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas; gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą; gebėti vykdyti savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas; būti susipažinusiu su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą bei švietimo įstaigų veiklą bei gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, atranką organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai priimami iki 2017 m. birželio 16 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29A, Kretingoje, arba tel. (8 445) 78 970, 51 019.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo. Asmenys, norintys teikti prašymus leisti dalyvauti konkurse, turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą.