Atviri duomenys

Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenys yra atveriami vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklėmis, patvirtintomis administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A1-52. Kretingos rajono savivaldybės administracija suteikia atvirą leidimą neatlygintinai pakartotinai naudoti informaciją be atskiro institucijos sutikimo:

  • viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;
  • atgaminti bet kokia forma ar būdu;
  • versti į kitas kalbas;
  • adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;
  • platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

Iš savivaldybės administracijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

Duomenų rinkiniai

Duomenų pavadinimas Atnaujinimo periodiškumas Duomenų formatas
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai kas ketvirtį doc, docx, xls, xlsx, pdf
Savivaldybės projektai ir investicijos įvykus pakeitimui html
Savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių sąrašas įvykus pakeitimui html
Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės įvykus pakeitimui html
Finansinių ataskaitų rinkiniai kas ketvirtį doc, docx, xls, xlsx, pdf
Teisės aktai, teisės aktų projektai įvykus pakeitimui
html, doc, docx, xls, xlsx, pdf
Informacija apie Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį kas ketvirtį html
Savivaldybės teritorijoje esančios kapinės įvykus pakeitimui html, pdf
Savivaldybės turtas įvykus pakeitimui html, doc, docx, xls, xlsx, pdf
Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika kas mėnesį html
Leidimai išorinei reklamai įrengti ir kiti išduoti leidimai, licencijos
kas mėnesį
html

Pareiškėjas, pakartotinai naudodamas iš institucijos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.