Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Antikorupcijos komisija

Informacijos apie asmenį surinkimas

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį Kretingos rajono savivaldybė arba Kretingos rajono savivaldybės administracija privalo pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai rašytinį prašymą dėl informacijos apie asmenį

Pranešimas apie korupciją

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais +370 526 63333 ir +370 526 63379, taip pat el. paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Atsakingas už korupcijos prevenciją Kretingos rajono savivaldybės administracijoje – Gintaras Bruzdeilinas.

Gautų pranešimų nagrinėjimas

Teisę tikrinti, ar yra gauta pranešimų elektroniniu paštu ar pasitikėjimo telefonu apie galimą neteisėtą veiklą, turi Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkas.

Gautus pranešimus tiria Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija. Gauti duomenys pirmiausia įvertinami teisiškai, jei yra pagrindas - vykdomas patikrinimas. Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai kilus pagrįstų įtarimų dėl galimai nusikalstamos ar turinčios baudžiamojo nusižengimo požymių veikos įvykdymo apie tai pranešama teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją ir perduodama turima informacija.

Kiekvienam pranešėjui, kuris pranešė apie galimą neteisėtą veiklą ne anonimiškai, išnagrinėjus gautą informaciją, per 20 darbo dienų pranešama apie nagrinėjimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant pašalinti neteisėtos veiklos padarinius. Toks pranešimas išsiunčiamas per 3 darbo dienos nuo pranešimo išnagrinėjimo dienos.

Visa gauta informacija, susijusi su pranešimu (pranešėjo asmens duomenys, anoniminiame pranešime minimos aplinkybės, kurios leistų identifikuoti pranešėją ar panašaus pobūdžio informacija) yra neatskleidžiama tretiesiems asmenims ir saugoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pranešėjų apsauga

Registruotinos dovanos

2022 metais nebuvo registruota dovanų.

Antikorupcinis teisės aktų ir jų projektų vertinimas

Antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos kartu su teisės aktų projektais.

Susiję dokumentai

Ankstesnių laikotarpių išvadas rasite čia.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas išnagrinėja jam pateiktą korupcijos rizikos valdymo vertinimą, kitus susijusius dokumentus, prireikus priima sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir apie priimtus sprendimus paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimą Kretingos rajono savivaldybės administracijoje atlieka Kretingos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Išsamesnė informacija apie korupcijos rizikos valdymo vertinimą ruošiama.

Susiję skelbimai