Valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams

Valstybinės žemės nuomos mokestis administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-252 "Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo" (aktuali redakcija).

Žemės nuomos mokesčio už 2024 metus sumokėjimo į savivaldybės biudžetą terminas – iki 2024 metų lapkričio 15 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 1 punktu, valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo taip pat moka žemės nuomos mokestį.

Kaip ir ankstesniais metais, žemės nuomos mokestį fiziniams ir juridiniams asmenims apskaičiuos Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus atsakingas darbuotojas ir mokesčio deklaracijas išsiųs pagal įmonės registracijos ar fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip 20 dienų iki mokesčio sumokėjimo termino. Asmenys, kurie naudojasi valstybine žeme, yra pakeitę savo ar įmonės buvimo vietą ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos ir iki anksčiau nurodyto termino negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijų, nedelsdami turėtų kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyrių adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga, arba informuoti darbuotoją apie adreso pasikeitimą tel. +370 445 70123 arba elektroniniu paštu [email protected]

Iki nustatyto termino nesumokėjus žemės nuomos mokesčio, nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną yra skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas. Delspinigių dydis lygus tuo metu galiojančiam finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį sumoka į Kretingos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188715222) Žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą Nr.LT934010041800114329, esančią banke AB Luminor Bank, banko kodas 40100. Žemės nuomos mokestį mokėtojai gali sumokėti bet kuriame banko skyriuje, parduotuvių MAXIMA kasose.

Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai

Įmokų pavadinimai Mokėjimai
įmoka laiku nesumokėta įmoka delspinigiai
Nuompinigiai už valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą fiziniams asmenims 3111 3112 3133
Nuompinigiai už valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą juridiniams asmenims 3121 3122 3123

Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-215 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo"):

1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifus žemės sklypams, kurie nuomojami pagal nuomos sutartis, ir žemės sklypams, kuriais žemės reformos metu leista naudotis iki žemės nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo:

1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 1,0 proc. žemės vertės;

1.2. komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų, inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemei – 1,0 proc. žemės vertės;

1.3. visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių ir gyvenamųjų teritorijų žemei – 0,45 proc. žemės vertės;

1.4. individualių automobilių garažų ir garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų bendrojo naudojimo žemei – 0,6 proc. žemės vertės;

1.5. žemei, nenurodytai 1.1.-1.4. punktuose – 0,6 proc. žemės vertės;

1.6. nenaudojamiems ir apleistiems žemės sklypams – 4 proc. žemės vertės.

2. Nustatyti pradinį metinį žemės nuomos mokesčio tarifą aukcione išnuomojamai valstybinei žemei (procentais nuo vidutinės rinkos vertės):

2.1. miškų ūkio paskirties žemei – 0,2 proc. žemės vertės;

2.2. kitos paskirties žemei – 0,7 proc. žemės vertės.

3. Atleisti nuo žemės nuomos mokesčio fizinius asmenis, kuriems apskaičiuoto žemės nuomos mokesčio bendra suma neviršija 3 Eurų.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai:

Neapmokestinama šiai pagrindinei veiklai (paskirčiai) naudojama valstybinė žemė:

 1. nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemei, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimta žemė;
 2. gamtos paminklų žemė, išskyrus pastatų, kiemų užimta žemė;
 3. neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų ir jų apsaugos zonų žemė;
 4. rezervatinių, specialios paskirties ir apsauginių miškų žemė;
 5. valstybinių automobilių kelių juostų žemė (tiesiamo kelio ruožo žemę) ir valstybės įmonių (privataus subjekto išnuomotai valstybinei žemę, jei toje žemėje tiesiamas kelio ruožas, kuris bus įtrauktas į valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą) kelių tiesimo bei priežiūros pastatų, statinių ir įrenginių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių ir įrenginių užimta žemė;
 6. krašto apsaugos objektų užimta žemė;
 7. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemė, miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemė;
 8. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojama žemė;
 9. bažnyčių ir šventorių užimta žemė bei sklypai, priskirti prie joms sugrąžintų pastatų ir statinių;
 10. religinėms bendruomenėms ir bendrijoms teisės aktų nustatyta tvarka suteikta ar naudojama žemė, taip pat parapijoms išnuomota visuomeninės paskirties žemė;
 11. labdaros organizacijų, asociacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojama žemė;
 12. valstybės ir Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų naudojama žemė;
 13. visuomenės poreikiams naudojamų sporto aikštynų, poilsio ir kultūros objektų užimama žemė;
 14. viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Savivaldybė, žemė;
 15. socialinių įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą, neįgaliųjų draugijų jų veiklai naudojama žemė;
 16. žemės sklypai, priskirti nekilnojamajam turtui, kurį valstybės įmonei Valstybės turto fondui perdavė valstybės valdžios ar valdymo institucijos ir Savivaldybė, iki šių objektų nuosavybės teisės perleidimo;
 17. bendrojo naudojimo kelių užimta žemė;
 18. mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė.

Už valstybinę žemę, naudojamą kitoms reikmėms, komercinei ūkinei veiklai, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas bendra tvarka.

Vadovaujantis Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašu, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-145 "Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo", prašymus dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių arba jų sumažinimo (toliau – mokesčių lengvatos) gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys žemės arba nuomojantys (naudojantys) valstybinę žemę. Fiziniai asmenys, prašantys mokesčių lengvatų, yra Savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jeigu:

 • asmens mėnesinės pajamos (atskaičius mokesčius), tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo datos, yra mažesnės už dvigubą valstybės remiamų pajamų (toliau VRP) dydžius dydį ir apskaičiuota mokesčio suma sudaro 15 procentų ar daugiau vienam fiziniam asmeniui skiriamo VRP dydžio;
 • mokesčio mokėtojui ir jo šeimai nuosavybės teise priklauso ne daugiau negu vienas nekilnojamojo turto vienetas, kuris yra vienintelė mokesčio mokėtojo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta, ir (arba) žemė, kuri: mieste–neviršija trisdešimt arų, kaime–neviršija trijų hektarų;
 • mokesčio mokėtojas atitinka vieną iš kriterijų:
 1. apmokestinimo laikotarpio pradžioje mokesčio mokėtojo šeimoje nėra darbingų asmenų ar mokesčio mokėtojui sukako senatvės pensijos amžius;
 2. mokesčio mokėtojo šeimoje yra neįgaliųjų asmenų, kuriems nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis;
 3. esant šioms svarbioms aplinkybėms (sunki liga, fizinio asmens šeima neteko maitintojo, fizinis asmuo vienas augina vaiką iki 18 metų, fizinis asmuo nukentėjo nuo stichinės nelaimės gaisro ir esant kitoms sunkioms ar nenumatytoms aplinkybėms);
 • dėl tos pačios lengvatos suteikimo fizinis asmuo į tarybą gali kreiptis tik vieną kartą per kalendorinius metus.

Fiziniai asmenys, kreipdamiesi dėl žemės nuomos ar žemės mokesčių sumažinimo ar atleidimo nuo mokesčių, kartu su motyvuotu prašymu pateikia:

 • asmens kodą;
 • vardą, pavardę;
 • prašomos lengvatos dydį ir datą, už kokius metus prašoma mokesčių lengvata;
 • valstybinės žemės nuomos arba žemės mokesčių apskaičiavimo deklaracijų kopijas;
 • pažymą iš SODROS apie bedarbio statusą;
 • šeimos maitintojo mirties liudijimą;
 • neįgalumo pažymėjimą;
 • kitus dokumentus:
 1. sunkios ligos atveju – išrašo kopiją iš gydymo įstaigos;
 2. pažymą apie patirtus materialinius nuostolius (draudimo pažyma);
 3. pažymą iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie vykusį įvykį.

Juridiniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jeigu:

 • mokesčio mokėtojas atitinka vieną iš kriterijų:
 1. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą;
 2. juridinis asmuo vykdo privačią ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 3. juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir viena iš dalininkių yra Savivaldybė;
 4. susidarius ypatingoms sąlygoms, tiesiogiai veikiančioms juridinio asmens veiklą (stichinės nelaimės, gaisras, pandemija ir kiti objektyvūs atvejai);
 • dėl tos pačios lengvatos suteikimo juridinis asmuo į tarybą gali kreiptis tik vieną kartą per kalendorinius metus.

Juridiniai asmenys, kreipdamiesi dėl žemės nuomos ar žemės mokesčių sumažinimo ar atleidimo nuo mokesčių, kartu su motyvuotu prašymu pateikia:

 • įmonės kodą;
 • įmonės pavadinimą;
 • vykdomos veiklos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių ir gaminamos produkcijos pavadinimą;
 • prašomos lengvatos dydį;
 • valstybinės žemės nuomos arba žemės mokesčių apskaičiavimo deklaracijų kopijas;
 • galiojančias pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir SODROS apie sumokėtus mokesčius;
 • kitus dokumentus:
 1. pažymą apie patirtus materialinius nuostolius (draudimo pažyma);
 2. pažymą iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie vykusį įvykį.

Tarybos sprendimo projektą dėl mokesčių lengvatų suteikimo rengia ir teikia tarybai svarstyti Ekonomikos ir biudžeto skyrius.

Susiję skelbimai