Kviečiame teikti kandidatūras į Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatos. Įgyvendindama naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir 25 straipsnio nuostatas, Kretingos rajono savivaldybės administracija rengia Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ projektą ir kviečia teikti kandidatūras į Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją.

Komisija teiks išvadas Kretingos rajono savivaldybės administracijai, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, kirsti viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

Komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai: seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai, raštu išreiškę iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje.

Atrenkant narius prioritetas bus teikiamas jų žinioms ir kvalifikacijai, kompetencijai želdynų planavimo, projektavimo, arboristikos, želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo srityse. Pageidautina, kad komisijos narys turėtų kraštovaizdžio architektūros, biologijos, ekologijos, gamtinės geografijos, miškininkystės, agronomijos krypties studijas ir įgijęs aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar turintis tarptautinės arboristikos asociacijos sertifikavimo centro išduotą medžių techninio eksperto ar medžių rizikos vertinimo specialisto sertifikatą ar ne mažesnę kaip vienų metų patirtį želdynų priežiūros, tvarkymo, projektavimo srityje.

Visų komisijos narių vardai ir pavardės bus viešinami Kretingos rajono savivaldybės interneto puslapyje.

Prašome suinteresuotus asmenis iki 2022-09-13 teikti pasiūlymus dėl komisijos sudėties (teikiamas siūlymas, raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti komisijos veikloje ir pageidaujamą kompetenciją patvirtinanti informacija (jei tokia yra)) Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g. 29a, Kretinga, el. paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti +370 445 51294

Prašymo formą

Susiję skelbimai