Jūsų vaikas

Paslauga teikiama gimus kūdikiui. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius registruoja gimimą remdamasis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl rasto vaiko gimimo – per tris paras nuo vaiko radimo. Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą ir išduodant gimimo įrašą liudijantį išrašą.

Paslaugos aprašymas Prašymas

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje. Tėvų (globėjų), gyvenančių kitos savivaldybės teritorijoje, prašymai registruojami tuo atveju, jeigu mokyklos grupėse yra laisvų vietų. Tėvai (globėjai) prašymą registruoti vaikus į mokyklų grupes pildo elektroniniu būdu (internetu) arba teikia raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriuje. Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija) 9 punktu,  tėvų (globėjų) prašymų priėmimas ir registracija vykdoma nuolat, o sustabdoma kasmet nuo birželio 1 d. iki liepos 1 d., komplektuojant grupes kitiems mokslo metams.

Paslaugos aprašymas

Švietimas

Asmenų prašymai priimti į Kretingos rajono savivaldybės mokyklų 1-10, I-IV gimnazijų klases, suaugusiųjų, jaunimo ar specialiąsias klases bei pageidaujančių ugdytis toje pačioje ar kitoje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, registruojami mokyklų duomenų bazėje naudojant Interaktyvią centralizuoto asmenų prašymų priimti mokytis pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose registravimo ir informavimo apie laisvų vietų skaičių jose sistemą (IMRIS) arba raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje) adresu Vilniaus g. 8, Kretinga, pagal prašymų formas. Mokytis nuo mokslų metų pradžios prašymai teikiami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d., o mokytis per mokslo metus teikiami nuo mokslo metų ugdymo proceso pradžios iki ugdymo proceso pabaigos. Pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į likusias laisvas vietas gali būti priimti asmenys iš kitoms mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų. Priėmus visus pageidaujančius mokytis iš Savivaldybės teritorijos, priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse. Asmenys priimami pagal prašymų pateikimo datą, laiką ir išdėstant juos pagal prioritetus: toje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą (jei priimamas į 5 klasę) arba pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą (jei priimamas į 9 ar gimnazijos I klasę); dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų asmuo turi specialiųjų ugdymosi poreikių; brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje. Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas užpildo elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauna galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslaugos aprašymas

Švietimas

Ši paslauga apima 5 rūšių civilinės būklės įrašus liudijančių išrašų išdavimą:

  • gimimo;
  • santuokos;
  • ištuokos;
  • mirties;
  • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo.

Išrašai išduodami asmeniui, kuriam sudarytas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą. Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų gali būti išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal Reglamentą. Taip pat išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų išduodami įvairiomis kalbomis pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją. Šiuo metu Konvencijos dalyvės yra šios valstybės: Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Šiaurės Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija,Vokietija.

Paslaugos aprašymas Prašymas Mokesčio rekvizitai

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas: jeigu tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat įrašas ar buvo įrašytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas; jeigu santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties; įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo; panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašas gali būti nuginčytas tik teismo tvarka.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko (-ų) globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)), ar fizinis asmuo, norintis tapti  budinčiu globotoju, pateikia Vaiko globos organizavimo nuostatuose nurodytus dokumentus, kuriuos Socialinės paramos skyrius persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kad būtų atliktas pradinis fizinio asmens (-ų), norinčio (-ų) tapti vaiko (-ų) globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)) ar budinčiu globotoju, įvertinimas.

Gavus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens (-ų) pradinio įvertinimo, visi dokumentai persiunčiami mokymus vykdančiam Socialinių paslaugų centrui.

Paslaugos aprašymas Prašymas tapti globėju Sutikimas Prašymas tapti budinčiu globėju Sutikimas

Socialinė parama

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl įvaikinimo. Registruojant įvaikinimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeišiami duomenys vaiko gimimo įraše apie vaiką ir tėvus.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama tėvams (globėjams), norintiems gauti apie vaiko ikimokyklinės/priešmokyklinės ugdymo įstaigos lankymą/nelankymą patvirtinančią pažymą, kai asmuo atvyksta į vietą.

Paslaugos aprašymas

Švietimas

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo. Registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei teismo sprendime dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo nenurodyta kitaip.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama registruojant tėvystės pripažinimą, remiantis notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su gimimo registravimu, tėvams raštu ar žodžiu pateikus prašymą įregistruoti gimimą, sudarant gimimo įrašą. Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas anksčiau, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus ir vaiką.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruoto vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Republikos piliečiai, gimimą, taip pat asmens, įgyjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą. Duomenys apie asmenį į gimimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento. Patvirtinančio gimimo registravimą. Vaiko ir jo tėvų vardai ir pavardės įrašomi teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu gali būti nustatoma dėl tėvų sveikatos būklės pablogėjimo, dėl tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos (dirbti, į komandiruotes, į stažuotes), dėl kitų priežasčių.

Prašymą reikia pateikti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Laikinoji priežiūra tėvų prašymu nustatoma ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui (nuo laikinosios priežiūros nustatymo dienos).

Paslaugos aprašymas Prašymas

Socialinė parama