Civilinės būklės įrašai

Paslauga teikiama gimus kūdikiui. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius registruoja gimimą remdamasis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl rasto vaiko gimimo – per tris paras nuo vaiko radimo. Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą ir išduodant gimimo įrašą liudijantį išrašą.

Paslaugos aprašymas Prašymas

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama sudarius santuoką bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva, remdamasi religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktu pranešimu apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, sudarant santuokos sudarymo įrašą. Santuoka įtraukiama į apskaitą tik tuo atveju, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Paslaugos aprašymas Prašymas

Civilinė metrikacija

Ši paslauga apima 5 rūšių civilinės būklės įrašus liudijančių išrašų išdavimą:

  • gimimo;
  • santuokos;
  • ištuokos;
  • mirties;
  • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo.

Išrašai išduodami asmeniui, kuriam sudarytas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą. Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų gali būti išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal Reglamentą. Taip pat išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų išduodami įvairiomis kalbomis pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją. Šiuo metu Konvencijos dalyvės yra šios valstybės: Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Šiaurės Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija,Vokietija.

Paslaugos aprašymas Prašymas Mokesčio rekvizitai

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas: jeigu tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat įrašas ar buvo įrašytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas; jeigu santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties; įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo; panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašas gali būti nuginčytas tik teismo tvarka.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama, kai asmens civilinės būklės akto įrašas neišlikęs. Įrašo neišlikimo faktą patvirtina archyvų pažymos, kitų civilinės metrikacijos įstaigų atsakymai apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama keičiant ar pildant civilinės būklės akto įrašą, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra patvirtinantys dokumentai. Civilinės būklės akto įrašas taisomas, kai civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta arba kai buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl įvaikinimo. Registruojant įvaikinimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeišiami duomenys vaiko gimimo įraše apie vaiką ir tėvus.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama registruojant asmens mirtį arba įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį. Dėl mirties įtraukimo į apskaitą suinteresuotas asmuo Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui turi pateikti prašymą ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą. Mirtis registruojama arba įtraukiama į apskaitą sudarant mirties įrašą.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje. Pažyma išduodama, jei nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12 – 3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Asmens prašymu prie pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išduodama daugiakalbė standartinė forma.

Paslaugos aprašymas Prašymas Mokėjimo rekvizitai

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama norint asmenims pateikti prašymą įregistruoti santuoką. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviems savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį svarbią priežastį.

Santuoka registruojama, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą.

Paslaugos aprašymas Prašymas Mokėjimo rekvizitai

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo. Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo. Registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei teismo sprendime dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo nenurodyta kitaip.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama registruojant tėvystės pripažinimą, remiantis notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su gimimo registravimu, tėvams raštu ar žodžiu pateikus prašymą įregistruoti gimimą, sudarant gimimo įrašą. Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas anksčiau, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus ir vaiką.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruoto vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Republikos piliečiai, gimimą, taip pat asmens, įgyjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą. Duomenys apie asmenį į gimimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento. Patvirtinančio gimimo registravimą. Vaiko ir jo tėvų vardai ir pavardės įrašomi teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje sudarytą santuoką. Santuoka į apskaitą įtraukiama sudarant santuokos sudarymo įrašą. Duomenys apie sutuoktinius į santuokos sudarymo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos įregistravimą.

Paslaugos aprašymas Prašymas Mokėjimo rekvizitai

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje nutrauktą santuoką. Duomenys apie išsituokusius asmenis į santuokos nutraukimo įrašą perrašomi iš užsienio balstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos nutraukimą. Santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama, norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, - taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami asmens duomenys.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija