Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir koordinuoja programų ir projektų, susijusių su Europos Sąjungos, Nacionalinių ir kitų fondų skiriama parama, rengimą Savivaldybėje;
 • kontroliuoja ir prižiūri šių programų ir projektų įgyvendinimą;
 • koordinuoja Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus veiklą ir kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių viešojo administravimo valstybės tarnautojų veiklą programų ir projektų rengimo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės plėtros programų rengimą, koregavimą ir įgyvendinimą;
 • organizuoja rajono plėtros ir strateginio veiklos planų rengimą, vykdymo stebėseną ir koregavimą Savivaldybėje;
 • atlieka visas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, nustatytas Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, reglamento nustatyta tvarka;
 • dalyvauja savivaldybės Tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;
 • rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis;
 • vadovauja rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centrui ir dalyvauja civilinės saugos mokymuose, priemonėse ir mobilizacijos štabo darbe;
 • atstovauja Savivaldybei bendradarbiaujant su įmonėmis ir verslo organizacijomis;
 • rengia, organizuoja saugos eismo priemones savivaldybėje ir atsako už jų įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, darbo santykius, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą, administracinę teisę, dokumentų valdymą, sveikatos apsaugą, projektų ir programų rengimą ir įgyvendinimą;
 • gebėti valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.