Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų - veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
 • tvirtina valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus ir sąrašus;
 • teikia savivaldybės Tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžeto projektą, parengtą Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
 • administruoja asignavimus, savivaldybės Tarybos skirtus Savivaldybės administracijai;
 • savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;
 • įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Savivaldybės administracijos darbuotojus.
 • atlieka šias savivaldybės Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas:
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja priėmimo konkursus į Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės viešųjų įstaigų, šeimynų, Savivaldybės įmonių vadovų pareigas, sudaro pretendentų atrankos komisijas;
 • pasirašo Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės viešųjų įstaigų, šeimynų, Savivaldybės įmonių vadovų darbo sutartis, kai rajono savivaldybės Taryba juos priima į darbą, keičia jų darbo sąlygas arba nutraukia su jais darbo sutartis;
 • pasirašo įsakymus dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės viešųjų įstaigų, šeimynų, Savivaldybės įmonių vadovų kasmetinių bei tikslinių atostogų, tarnybinių komandiruočių ir asmenų laikinam vadovų pavadavimui skyrimo bei priemokų jiems už laikinai nesančių vadovų funkcijų (pareigų) vykdymą nustatymo;
 • tvirtina rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių vadovų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;
 • vykdo kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės Tarybos jam priskirtas šias personalo valdymo funkcijas (išskyrus įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei nuobaudų jiems skyrimą);
 • atlieka šias savivaldybės Tarybos pavestas mokyklos steigėjo funkcijas:
 • tvirtina savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinius atlyginimų koeficientus ir pareigybių aprašymus;
 • vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka savivaldybės mokyklų vadovų atestaciją;
 • organizuoja mokyklos vadovų, pedagogų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimą, jų atestaciją ir įgyvendina kitas šiai veiklai priskirtas steigėjui funkcijas;
 • pritaria mokyklos metinei veiklos programai;
 • prižiūri mokyklos veiklą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
 • teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje;
 • organizuoja savivaldybės Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
 • savivaldybės Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės Tarybai ir merui;
 • savivaldybės Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
 • teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje;
 • įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus Savivaldybės administracijos tarnautojus atstovauti Savivaldybei valstybinėse institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;
 • užtikrina įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais Savivaldybės administracijai priskirtas funkcijas;
 • savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarybos ir mero pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, darbo santykius, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą, administracinę teisę, dokumentų valdymą;
 • gebėti valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.