Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, įteisinta nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje savivaldybėse pradedama teikti nuo 2023 m. sausio 1 d. Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše nustatytas ir prašymų bei dokumentų, reikalingų norint teikti akredituotą paslaugą, pateikimas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-430 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyti reikalavimai patalpoms (kai akredituotai paslaugai teikti patalpos yra būtinos) ir personalo išsilavinimui.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui prašymus ir kitus reikalingus dokumentus gali pateikti šiais būdais:

  • vienu elektroniniu laišku, siunčiant elektroniniu pašto adresu [email protected] (prašymas turi būti pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami, naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete;
  • paštu, per pašto kurjerį arba pristatant į Socialinės paramos skyrių J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga.

Prašymus prašome pateikti iki 2022 m. spalio 31 d.

Informacija teikiama tel. +370 445 43857, el. p. [email protected]

Prašymo forma

Deklaracija

Teisės aktai, reglamentuojantys minėtos paslaugos akreditavimą

Susiję skelbimai