Skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas (terminuota darbo sutartis, iki grįš į darbą po teisėto nebuvimo Biuro direktorius). Darbo užmokestis –  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  -  1,29.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:

  1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;

  2. gyvenimo aprašymą;

  3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

  4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

  5. užpildytą pretendento anketą (konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas);

  6. užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms Nuostatų 5 priedo formą (Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros ir biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-262 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023-05-25 sprendimo Nr. T2-171 redakcija);

  7. mokslo laipsnio suteikimą patvirtinantį dokumentą;

  8. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Pretendentų atrankoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai: interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai užduodami vienodi klausimai, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus; praktinė užduotis (Atrankos metu raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-ios) leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose situacijose); esė (pretendento samprotavimas raštu nurodyta tema, paremtas tezių formulavimu ir jų pagrindimu argumentais).

Apie taikomą vertinimo metodą pretendentai bus informuojami iki atrankos pradžios.

Išsamesnė informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (209 kab., Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. +370 445 51019, +370 445 72147, el. p. [email protected], [email protected]).

Susiję skelbimai