Skelbiama kandidatų atranka į UAB Kretingos šilumos tinklai direktoriaus pareigas

Vadovaujantis konkurso į UAB Kretingos šilumos tinklai organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu UAB Kretingos šilumos tinklai  valdybos 2022-01-31 protokolu Nr. R8-1, (toliau – aprašas):

 • Skelbiama kandidatų atranka į UAB Kretingos šilumos tinklai (toliau – Bendrovė)  direktoriaus pareigas.

Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai su galimybe pratęsti darbo santykius 5 (penkerių) metų laikotarpiui. Su Bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

 • Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Kretingos šilumos tinklai, uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Žalioji g. 3, LT-97145 Kretinga. Bendrovės kodas 164294882.

 • Bendrovės direktoriaus darbo funkcijos, teisės ir pareigos:

Planuoja Bendrovės veiklą ir organizuoja darbo planų vykdymą, teikia privalomas ataskaitas. Teikia informaciją Bendrovės valdybai ir akcininkams apie Bendrovės veiklos prognozes, planus (nurodo reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas) ir įvykius, turinčius esminę reikšmę Bendrovės veiklai. Leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymą. Vykdo kitas įstatymuose ir Bendrovės įstatuose nustatytas funkcijas.

 • Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Privalomos bendrosios kompetencijos:

 1. teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta ar apribota teisė eiti įmonės vadovo ar valdymo organų nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 2. dėl kandidato ankstesnės veiklos nebuvo priimtas priežiūros institucijos ar teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas profesinės veiklos pažeidimas, panaikinta licencija ar pan.;
 3. kandidatas nebuvo teistas už LR baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;
 4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.
 5. nesusijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kylą interesų konfliktas;
 6. per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas, iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 7. kandidatu negali būti asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės ar su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra su akcininkais darbo santykiais ar kitais ryšiais susijęs asmuo.

Privalomos specialiosios kompetencijos:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų sėkmingo vadovaujamo darbo patirtį ir būti vadovavus ne mažesnėje kaip 25 darbuotojus turinčioje įmonėje, jos departamente, filiale.
 3. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, susijusių su Bendrovės veikla, išmanymas.
 4. Išmanyti gerosios valdysenos ir viešojo intereso atstovavimo principus.
 5. komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją bendrovės organų dalyviams, vadovų komandai ir kitoms suinteresuotoms šalims;
 6. geri lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 7. gebėjimas sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus.
 8. pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, strateginis mąstymas.
 9. geri valstybinės kalbos ir užsienio kalbos įgūdžiai (ne mažesnis nei B2 lygis);
 10. puikūs darbo kompiuteriu, naudojimosi šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis įgūdžiai.
 11. būti nepriekaištingos reputacijos.

Vertinant kandidatus, žemiau nurodytos savybės bus laikomos privalumais:

 1. socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities krypties išsilavinimas (išsilavinimo krypčiai nėra taikomas prioretiškumas);
 2. įmonės strateginio planavimo, tvaraus įmonės vertės didinimo ir grąžos akcininkams užtikrinimo patirtis;
 3. turėti sėkmingo vadovavimo gamybos ir ūkio šalies sektoriaus ir ne mažiau 25 darbuotojus turinčioje įmonėje, jos departamente, skyriuje ar padalinyje.
 4. finansinių srautų valdymo patirtis finansinių rodiklių prognozės ir analizės žinios;
 5. veiklos pokyčių iniciavimo ir vykdymo, rizikų identifikavimo ir valdymo patirtis;
 6. žinojimas ir gebėjimas taikyti gerąsias vadybos praktikas;
 7. yra susipažinęs su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Dokumentus, kuriuos būtina pateikti:

Žemiau nurodyti dokumentai, kuriuos reikia pateikti elektroniniu paštu arba registruotu laišku (jų kopijas):

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse ir sąžiningumo deklaraciją (pagal Aprašo 1 priedą);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopija,
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams (kopijas);
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. motyvacinį laišką;
 6. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 2 priedą).
 • Kandidatai dokumentus turi pateikti personalo atrankos agentūrai MB Personalo guru (toliau - Agentūra) šiais būdais:
 1. elektroniniu paštu: laura.saltiene@personaloguru.lt patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais arba siųsti skanuotus dokumentus, prieš tai juos pasirašius. El. laiško dalykas: Atranka į UAB Kretingos šilumos tinklai direktoriaus pareigas.
 2. paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą: MB Personalo guru, Bandužių g. 3-71, 95260, Klaipėda.
 • Kandidatų dokumentų priėmimo terminas.

Dokumentai teikiami Agentūrai 14 kalendorinių dienų (t. y. iki 2022-06-14 imtynai)  po konkurso paskelbimo Aprašo 10 punkte nurodytose interneto svetainėse. Dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 • Atrankos procedūra.

Žodinis pokalbis su Bendrovės valdyba. Kandidatai bus kviečiami dalyvauti Bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos posėdyje kandidatams bus suteikta galimybė pristatyti Bendrovės veiklos viziją ir penkerių metų veiklos planą.

 • Visa informaciją apie skelbiamą atranką UAB Kretingos šilumos tinklai interneto svetainėje.
 • Darbo užmokestis: jį sudaro pastovi ir kintama atlygio dalys. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais  ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. AJ-378 „Dėl savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“ nuostatomis, o kintamos dalies dydis nustatomas  pagal Apraše įgyvendintų 13 punkto rodiklių.
 • Darbo sutarties trukmė: direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius Bendrovės valdybos sprendimu gali būti pratęstas antrajai, 5 metų, kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė  visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.
 • Papildoma informacija: konkursą laimėjęs kandidatas bus skiriamas į pareigas tik Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka gavus informaciją, kad kandidatas atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.
 • Pridedami dokumentai:
 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas)
 2. Pretendento anketa (Aprašo 2 priedas) .

Susiję skelbimai