Parengtas ir pateiktas tvirtinti apsaugos zonų nustatymo planas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos eneregetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339  „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinio dujotiekio ir susijusios infrastruktūros (elektros tinklų (įskaitant katodinės apsaugos)) apsaugos zonų nustatymo planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 523 60855, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/). Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59417, el. paštas [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, juridinio asmens kodas 302677178, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas www.inzinerijalt.lt, atsakingas asmuo – Projekto dalies  vadovas Voldemaras Čiunka (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-134), tel. +370 628 10344, el. paštas [email protected].

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Inžinerija LT“ 2021 m. gruodžio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis NR. 553093 (5).

Plano objektas

  • Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių (toliau – MD) vamzdynų atšakos:
  1. atšaka į Kretingos dujų skirstymo stotį (toliau – DSS), unikalus Nr. 4199-8019-6013 (statybos pabaiga – 1974 m.);
  2. atšaka į Palangos DSS, unikalūs Nr.: 4400-4050-7818 (statybos pabaiga – 1972 m.) ir 4400-4050-7820 (statybos pabaiga – 1972 m., rekonstravimo pabaiga – 2020 m.);
  • DSS:
  1. Palangos DSS, unikalus Nr. 5696-9007-6018 (statybos pabaiga – 1969 m.);
  2. Kretingos DSS, unikalus Nr. 5696-2015-8014 (statybos pabaiga – 1973 m.);
  • su MD susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos) (toliau – susijusi infrastruktūra).
  • suprojektuota susijusi infrastruktūra (suprojektuotos kontrolės ir matavimo kolonėlės – 2 vnt.).

Plano tikslas – parengti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių MD ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje.

Susiję skelbimai