Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis

2022 m. gegužės 24 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Žagarės miesto istorinės dalies (u. k. 17127), Joniškio rajono sav., Žagarės sen., Žagarės m., apibrėžtų teritorijos ribų tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 17127) – registrinis.

Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo architektė V. J. (dėl rengiamo specialiojo teritorijų planavimo dokumento).

2. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Aukštaičių g. 2 sklype, vertinimo.

Papildoma informacija:

Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo archeologas T. P. Archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Aukštaičių g. 2 sklype, atidengtos statinių liekanos patenka į Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u. k. 25504) teritorijas, taip pat patenka į kompleksinio kultūros paveldo objekto – Pastatų komplekso (u. k. 28113) teritoriją. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanų vertinimą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje ir sprendimo, ar jos yra kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir ar turi būti išsaugojamos vietoje (in situ), priėmimo būtinumą reglamentuoja Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 papunkčio nuostatos.

3. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Liejyklos g., vertinimo.

Papildoma informacija:

Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „Kultūros vertybių paieška“. Statinio liekanos patenka į Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u. k. 25504) teritorijas. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinio liekanų vertinimą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje ir sprendimo, ar jos yra kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir ar turi būti išsaugojamos vietoje (in situ), priėmimo būtinumą reglamentuoja Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 papunkčio nuostatos.

4. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus dėl Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185), Druskininkų sav., Druskininkų m., ir Druskininkų sanatorijos „Pušynas“ pastato (u. k. 46622), Druskininkų sav., Druskininkų m., Taikos g. 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (vietovės u. k. 30185) – valstybės saugoma,  (objekto u. k. 46622) – registrinis.

Svarstymo motyvas – gautas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinio skyriaus kreipimaisi dėl Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185) ir Druskininkų sanatorijos „Pušynas“ pastato (u. k. 46622) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Priekulės miesto istorinės dalies (u. k. 33624), Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pastatų, esančių Priekulėje, Pamarių g. 5, Žalgirio g. 1, Žvejų g. 1, Klaipėdos g. 3, Žalgirio g. 2, Naujoji g. 12, Naujoji g. 14, Klaipėdos g. 6, Klaipėdos g. 1, Pamarių g. 2, Pamarių g. 3, statuso keitimo).

Papildoma informacija:

Statusas (vietovės u. k. 33624) – valstybės saugomas.

Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „J ir A architektūros studija“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Atsižvelgus į Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos protokolinius sprendimus dėl apsaugos netaikymo pastatams, esantiems Priekulėje, Pamarių g. 5, Žalgirio g. 1, Žvejų g. 1, Klaipėdos g. 3, Žalgirio g. 2, Naujoji g. 12, Naujoji g. 14, Klaipėdos g. 6, Klaipėdos g. 1, Pamarių g. 2, Pamarių g. 3, keisti šių pastatų statusą iš teritorijoje esančių vertingųjų savybių požymių turinčių objektų į urbanistinės struktūros statinius).

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 2310), Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., Turgaus g. 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 2310) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius. Akto projektu siūloma patikslinti Pastato (u. k. 2310), Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., Turgaus g. 8, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant valstybės saugomo kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes pagal Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-03-08 posėdyje priimtą nutarimą (protokolo Nr. VT-8). 

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kryžiui su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 15058), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Naujukų k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 15058) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius. Akto projektu siūloma panaikinti apsaugą Kryžiui su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 15058), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Naujukų k., nes kultūros vertybė sunykusi, nėra išlikusių vertingųjų savybių.

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Koplytėlei su Marijos Maloningosios ir Rūpintojėlio skulptūromis (u. k. 15057), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Naujukų k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 15057) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius. Akto projektu siūloma panaikinti apsaugą Koplytėlei su Marijos Maloningosios ir Rūpintojėlio skulptūromis (u. k. 15057), nes kultūros vertybė sunykusi.

9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilų komplekso (u. k. 22877), Palangos m. sav., Palangos m., J. Basanavičiaus g. 26, 28, 30, 32, 34, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 22877, u. k. 15927, u. k. 15928, u. k. 15929, u. k. 15930, u. k. 22878) – Valstybės saugomas.

Svarstymo motyvas – pakartotinis svarstymas, akto projektas svarstytas 2022 m. balandžio 12 d. posėdyje. Akto projektas parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-01-17 įsakymu Nr. Į-17) patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Akto projektu siūloma nustatyti Vilų komplekso (u. k. 22877) ir į jį įeinančių kompleksinių dalių: Pirmos vilos, vad. Gražina (u. k. 15927), Antros vilos (u. k. 15928), Trečios vilos (u. k. 15929), Ketvirtos vilos (u. k. 15930), Paviljono (u. k. 22878) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Taip pat siūloma panaikinti vizualinės apsaugos pozonio ribas, nes kompleksinis objektas patenka į Palangos senojo miesto vietą (u. k. 17139).

Susiję skelbimai