Kvietimas teikti pasiūlymus 2022 metams dėl lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai

Kretingos rajono savivaldybė kviečia fizinius, juridinius asmenis ar jų grupes teikti pasiūlymus 2022 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai. Infrastruktūros objektų statyba numatoma bendromis Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kretingos vandenys“ ir fizinio, juridinio asmens (ar grupės asmenų) lėšomis.

Pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 1 d.

Pasiūlymai teikiami Kretingos rajono savivaldybei tiesiogiai, paštu (Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga) ar elektroniniu paštu ([email protected]) elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:

1. pasiūlymą pateikusio pareiškėjo rašytinis įgaliojimas atstovauti pareiškėją (tuo atveju, kai pareiškėjas veikia per atstovą) ir pareiškėjo bei įgaliotinio kontaktiniai duomenys;

2. siūlomo įgyvendinti infrastruktūros objekto pavadinimas, vieta, matmenys, tikslas, nauda, paaiškinimai apie infrastruktūros objekto būtinumą (kiek abonentų planuoja prisijungti prie infrastruktūros) ir perspektyvumą;

3. preliminari objekto įgyvendinimo vertė (su PVM ir be jo), pateikiant lokalines sąmatas;

4. siūlomas skirti privačių (tikslinių lėšų) dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso objekto vertės su PVM).

Pareiškėjas su pasiūlymu gali pateikti ir kitus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant infrastruktūros objektą tinkamu įgyvendinti.

Pasiūlymų vertinimo ir projektų pripažinimo tinkamais įgyvendinti kriterijai yra nustatyti „Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos apraše“, patvirtintame Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-103, kuris yra skelbiamas interneto svetainėje www.kretinga.lt

Susiję skelbimai