Kvietimas teikti paraiškas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkursui

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia ne pelno siekiančias asociacijas, viešąsias įstaigas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, ugdymo įstaigas, biudžetines įstaigas ir kitus juridinius asmenis, veikiančius visuomenės sveikatinimo (sveikatos stiprinimo) srityse ir (ar) teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas, nuo gegužės 7 d. iki gegužės 22 d. d. imtinai teikti 2023 metų paraiškas pagal Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų įgyvendinimo nuostatus, patvirtintus Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Šiam kvietimui numatyta skirti – 20 000,00 Eur.

Maksimali vienam projektui skiriama suma – 2 000 Eur. Lėšos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir pagrįstos projekto įgyvendinimo planu.

Projekto veikla turi būti orientuota į Kretingos rajono savivaldybės gyventojus pagal šias prioritetines sritis:

 1. Traumų prevencija 60+ amžiaus asmenims;
 2. Nusikalstamos veikos, susijusios su narkotikais, prevencija;
 3. Savižudybių prevencija.

Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos. Kartu su projekto paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją arba išplėstinio išrašo kopiją (taikoma Paraišką teikiant pirmą kartą);
 2. Organizacijos nuostatų (įstatų) kopiją (taikoma Paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeistus nuostatus (įstatus);
 3. Bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas kartu su partneriais) kopijas.

Projekto paraiška gali būti pateikiama paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio, pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai Kretingos rajono savivaldybės administracijos priimamajame arba elektroniniu paštu [email protected]. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Projektui įgyvendinti tinkamos išlaidų rūšys:

 1. Apmokėjimas projekto vykdytojams, kurie tiesiogiai vykdo projektą;
 2. Išlaidos tyrimams;
 3. Transporto išlaidos;
 4. Trumpalaikiam turtui įsigyti;
 5. Ilgalaikiam turtui įsigyti;
 6. Apmokėjimas už paslaugas.

Nuostatai, paraiškos forma, sveikatinimo projekto finansavimo sutartis, projekto vykdymo ataskaita Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendime:

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, gali konsultuotis su Kretingos rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyr. specialiste) Zita Abelkiene, el. p. [email protected], tel. +370 445 77730.

Susiję skelbimai