Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas nuo 2024 m. vasario 20 d. iki kovo 20 d. teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kretingos rajono savivaldybėje įgyvendinimo aprašą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-206 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kretingos rajono savivaldybėje įgyvendinimo aprašo tvirtinimo“ (toliau – Savivaldybės aprašas).

Šiam kvietimui numatyta 25 319,00 Eur, kuriuos skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Galimi pareiškėjai - bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 • veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Užpildyta ir pasirašyta paraiška pristatoma Kretingos rajono savivaldybės administracijai, siunčiama registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį, adresu Savanorių g. 29 A, Kretinga, arba skenuota siunčiama el. paštu [email protected]. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:

 • pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 • jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Savivaldybės aprašo 7 priedas);
 • kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-65 „Dėl lėšų paskirstymo bei didžiausių ir mažiausių sumų nustatymo“ nustatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

Aktualūs dokumentai: aprašas (10 priedas), paraiškos forma (1 priedas), konfidencialumo pasižadėjimo forma (6 priedas),  nešališkumo deklaracijos forma (5 priedas), partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma (7 priedas),  bendra projekto įgyvendinimo sąmata (1.1 priedas).

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, gali konsultuotis su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialiste Giedre Venciene, el. p. [email protected], tel. +370 445 74139. Dėl sąmatos pildymo kreiptis į Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Janiną Leksienę, el. p. [email protected], tel. +370 445 43767.

Susiję skelbimai