Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas

Vadovaudamiesi Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-262 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-189 redakcija)  Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatais (toliau – nuostatai), informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės  asmens sveikatos viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursai pareigoms skelbiami per valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai centralizuotai turi teikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) (www.vtd.lt (http://www.vtd.lt/)). Įstaigos pavadinimas – Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė; teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinė – Žemaitės  alėja 1,  Kretinga, LT 97106; kodas – 190300571.

Darbo pobūdis – organizuoti įstaigos veiklą, vadovaujantis įstaigos įstatais taip, kad būtų pasiekti įstaigai keliami tikslai ir uždaviniai, būtų teikiamos kokybiškos  antrinio lygio  stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gerinama  Kretingos rajono gyventojų sveikata, mažinamas jų sergamumas ir mirtingumas  (plačiau – pareigybės aprašyme).

Darbo užmokestis – mėnesinio darbo  užmokesčio pastoviosios dalies dydis – 3870,42 Eur ir kintamosios dalies dydis  iki 2022 balandžio 30 d. imtinai – 20 procentų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio.

Pretendentas į Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
 1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį (vadovaujamo darbo patirtis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo, jų panaudojimo kontrolė ir įgyvendinimas);
 4. būti nepriekaištingos reputacijos (elgesys ir veikla, nepažeidžianti profesinės etikos ir deontologijos normų).
 • Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 • Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 • gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos  Pretendento anketą;
 • užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms  Nuostatų 6 priedo formą (Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros ir biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos  2018-09-27 sprendimu Nr. T2-262 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T2-189 redakcija);
 • vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją (pvz. pagrindinio, vidurinio ar aukštojo išsilavinimo, įgyto lietuvių kalba, diplomo kopija).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ 7 punktu įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys:

„7.1. įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba;

7.2. įgiję Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba 1991 metais ar vėliau;

7.3. Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma valstybinės kalbos;

7.4. įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos;

7.5. išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį valstybinės kalbos mokėjimą.“.

Pretendentų atrankoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai: interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai užduodami vienodi klausimai, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus; praktinė užduotis (Atrankos metu raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-ios) leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose situacijose);  esė (pretendento samprotavimas raštu nurodyta tema, paremtas tezių formulavimu ir jų pagrindimu argumentais).

Apie taikomą vertinimo metodą pretendentai bus informuojami iki atrankos pradžios.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Jeigu atsakingam asmeniui (Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už konkurso paskelbimą) kyla pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo, jis per 3 darbo dienas nuo pretendento nurodytų dokumentų pateikimo termino pabaigos gali paprašyti pretendento per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą papildomai pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as).

Išsamesnė informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretinga, tel. +370 445 51019, +370 445 72147, el. p. [email protected], [email protected]

Konkursas paskelbtas 2021-08-18, skelbimo Nr. 72188

Susiję skelbimai