Išnuomojamos negyvenamos patalpos Salantai, M. Valančiaus g. 5

81,13 m2 ploto negyvenamųjų patalpų Salantai, M. Valančiaus g. 5 nuomos konkurso sąlygos:

  1. Kretingos rajono savivaldybė, kodas 111106657, Savanorių g. 29A, Kretinga, išnuomoja administracinei veiklai 81,13 m2 ploto negyvenamąsias patalpas M. Valančiaus g. 5, Salantai, Kretingos r. sav., (nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 56/41163 pastatas plane pažymėtas simboliu 1B2p, patalpos plane pažymėtos simboliais 1-12, 1-18, plotas 56,41 m2, su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis simboliais 1-1, 1-9, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-20, plotas 24,72 m2, registro Nr. 50/126952, unikalus Nr. 5695-7003-8014). Pradinis nuomojamų patalpų 1 m2 nuompinigių dydis – 1,16 Eur per mėnesį.
  2. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po sąskaitos gavimo (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos 17.00 val.) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
  3. Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
  4. Turto nuomos terminas – 3 metų laikotarpiui bet ne ilgiau kaip iki patalpų nuosavybės teisės perėjimo kitam asmeniui.
  5. Prašymus dalyvauti konkurse reikia pateikti nuo 2021 m. liepos 20 d. 800 val. iki 23 d. 1200 val., Kretingos rajono savivaldybės administracijai (110 kab., Savanorių g. 29 A, Kretinga).
  6. Pradinį įnašą, lygų nustatytam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokėti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT804010041800002334, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.
  7. Išnuomojamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. liepos 20 d. nuo 800 iki 1000 val., atsakingas asmuo – Salantų miesto seniūnijos seniūnas, tel. Nr. +370 445 70155, el. paštas: [email protected]. Išsamesnė informacija teikiama Vietinio ūkio ir turto valdymo sk., tel. +370 445 75606, el. p. [email protected].
  8. Komisijos posėdis įvyks 2021 m. liepos 26 d. 1000 val. Savanorių g. 29A, Kretingoje, 208 kab.
  9. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.