Informuojame apie rengiamą teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, detalųjį planą

Informuojame apie rengiamą teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Kretinga, Kęstučio g. 5, 7, 9, Vytauto g. 28, J. K. Chodkevičiaus g. 24, 26, detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-56-19-647) bei galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. A1-990 “Dėl teritorijos, esančios prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Kęstučio g. 5, 7, 9, Vytauto g. 28, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 24, 26, Kretingos m., detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 53141, el. paštas: savivaldybe@kretinga.lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 53141, el. paštas: savivaldybe@kretinga.lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt.

Plano rengėjas: UAB „Elberta“ (Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  uabelberta@gmail.com). Projekto vadovas  – Evaldas Ramanauskas, tel. +370 682 12549, el. p.  uabelberta@gmail.com.

Planuojama teritorija: teritorija, esanti prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Kęstučio g. 5, 7, 9, Vytauto g. 28, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 24, 26, Kretingos m.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis, porūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas, vietovės lygmens.

Detaliojo planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimus.

Papildomi planavimo uždaviniai: vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo (kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų, kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir apsaugos zonų) apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai (pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir kita), inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai:

  • Parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;
  • Rezervuoti teritorijas, jų dalis inžinerinių tinklų plėtrai;
  • Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
  • Numatyti pagal normatyvus priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotą;
  • Nurodyti ir išlaikyti gretimų sklypų sanitarines apsaugos zonos ribas ir tvarkymo režimą;
  • Įvertinti gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius;
  • Įvertinti visus teritorijoje galiojančius ir šalia planuojamos teritorijos patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.

Planavimo eiga ir darbų programa. Informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose, ir teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje. Susipažinti su visa darbų programa galima (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-19-647).

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Visuomenės informavimo tvarka: bendroji. Koncepcija: nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. SPAV reikalingumą numato Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 redakcija).

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2022-05-17 iki 2022-06-02 15:00 val. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-19-647), Kretingos rajono savivaldybės patalpose (Kretingos rajono savivaldybė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga)), Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: https://www.kretinga.lt

Viešai ekspozicijai skiriamas laikotarpis ne mažiau 5 d. d. nuo 2022 m. gegužės 23 d. iki 2022 m. birželio 2 d. 15.00 val. Vieša ekspozicija veiks Kretingos rajono savivaldybės patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga), skelbimų lentoje.

Viešasis svarstymas vyks 2022-06-02 15.00 val. Cisco Webex Meetings platformoje. Prisijungimo nuoroda skelbiama interneto svetainėje www.kretinga.lt

Prieš atvykstant susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, prašome susisiekti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja – vyr. architekte Reda Kasnauske, tel.: +370 445 51031, el. p. reda.kasnauske@kretinga.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai