Informacija apie parengtą kvartalo detalųjį planą

Informuojame apie rengiamą J. K. Chodkevičiaus g., Kretingos m., kvartalo detalųjį planą (J. K. Chodkevičiaus g. 33, J. K. Chodkevičiaus g. 31, Vytauto g. 30, Kretingos m.) (TPD Nr. K-VT-56-22-894) bei galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-1077 “Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Detaliojo plano organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 43868, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kretinga.lt

Detaliojo plano iniciatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 43868, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kretinga.lt

Plano rengėjas: UAB „Elberta“ (Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]).

Projekto vadovas  – Evaldas Ramanauskas, tel. (+370 682 12549, el. p.  [email protected].

Planuojama teritorija: J. K. Chodkevičiaus g. 33, J. K. Chodkevičiaus g. 31, Vytauto g. 30, Kretingos m.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis, porūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas, vietovės lygmens.

Detaliojo planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo J. K Chodkevičiaus g. 33, Kretingos m, žemės sklypams J. K. Chodkevičiaus g. 31, Vytauto g. 30, Kretingos m., detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo uždaviniai: nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai:

  • parengti racionalią susisiekimo sistemą, įvardinant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;
  • rezervuoti teritorijas, jų dalis inžinerinių tinklų plėtrai;
  • numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
  • numatyti pagal normatyvus priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotą;
  • nurodyti ir išlaikyti gretimų sklypų sanitarines apsaugos zonos ribas ir tvarkymo režimą;
  • įvertinti gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinierinės infrastruktūros sprendinius;
  • įvertinti visus teritorijoje galiojančius ir šalia planuojamos teritorijos patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.

Planavimo eiga ir darbų programa. Informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose, ir teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje. Susipažinti su visa darbų programa galima (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-56-22-894).

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Visuomenės informavimo tvarka: bendroji. Koncepcija: nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. SPAV reikalingumą numato Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 redakcija).

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. birželio 27 d. 16:00 val. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-56-22-894), Kretingos rajono savivaldybės patalpose iš anksto susitarus telefonu (Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja - vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel. Nr. +370 445 51031, mob. Nr. +370 634 00788, vyr. specialistė Sandra Skersienė tel. Nr. +370 445 43868) (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga)), Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: https://www.kretinga.lt, plano rengėjo patalpose iš anksto susitarus, telefonu, elektroniniu paštu.

Viešai ekspozicijai skiriamas laikotarpis ne mažiau 5 d. d. nuo 2023 m. birželio 19 d. iki 2023 m. birželio 27 d. 16:00 val. Vieša ekspozicija veiks Kretingos rajono savivaldybės patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga), skelbimų lentoje.

Viešasis svarstymas vyks 2023 m. birželio 27 d. 16:00 val. Cisco Webex Meetings platformoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Sprendiniai

Detalusis planas

Susiję skelbimai