TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
38
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2022-01-27 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 38-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
2
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T1-6)
Klausimo Nr.: 
3
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (T1-7)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (T1-15)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
8
Dėl projekto pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (T1-42)
Pranešėja: 
Lukrecija Lengvinė
Klausimo Nr.: 
12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (T1-38)
Pranešėja: 
Inga Biliūnaitė-Rušinskė
Klausimo Nr.: 
16
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo (T1-45)
Pranešėja: 
Vaiva Lukošienė
Klausimo Nr.: 
22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo (T1-26)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
23
Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo (T1-23)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
25
Dėl 2020 m. spalio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (T1-11)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
26
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (T1-2)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
27
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (T1-4)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
28
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (T1-3)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
29
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (T1-1)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
30
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (T1-5)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
32
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo (T1-18)
Pranešėja: 
Dalia Činkienė
Klausimo Nr.: 
37
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008-2020 m. ataskaitų aprobavimo (T1-41)
Pranešėja: 
Irina Simutienė
Klausimo Nr.: 
42
Dėl nuompinigių už Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T1-21)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T1-22)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
46
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (T1-13)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
48
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius