Konsultavimas, prašymai ir skundai

Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Socialinė parama

Į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje. Tėvų (globėjų), gyvenančių kitos savivaldybės teritorijoje, prašymai registruojami tuo atveju, jeigu mokyklos grupėse yra laisvų vietų. Tėvai (globėjai) prašymą registruoti vaikus į mokyklų grupes pildo elektroniniu būdu centralizuotoje tėvų prašymų registracijos ir gyventojų informavimo, interaktyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio ir laisvų vietų rajono Mokyklose paieškos informacinėje sistemoje (toliau – CPRIS) arba teikia raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriuje ar bet kurioje Kretingos rajono ugdymo įstaigoje. Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Tėvų (globėjų) prašymų priėmimas ir registracija vykdoma nuolat, o sustabdoma kasmet nuo birželio 1 d. iki liepos 1 d., komplektuojant grupes kitiems mokslo metams.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Švietimas

Asmenų prašymai priimti į Kretingos rajono savivaldybės mokyklų 1–10, I–IV gimnazijų ar specialiąsias klases bei pageidaujančių ugdytis toje pačioje ar kitoje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, registruojami mokyklų duomenų bazėje, naudojant Interaktyvią centralizuoto asmenų prašymų priimti mokytis pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose registravimo ir informavimo apie laisvų vietų skaičių jose sistemą (IMRIS) arba raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje) adresu J. Pabrėžos g. 8, Kretinga, pagal prašymų formas. Mokytis nuo mokslų metų pradžios prašymai teikiami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d., o mokytis per mokslo metus teikiami nuo mokslo metų ugdymo proceso pradžios iki ugdymo proceso pabaigos. Pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į likusias laisvas vietas gali būti priimti asmenys iš kitoms mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų. Priėmus visus pageidaujančius mokytis iš Savivaldybės teritorijos, priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse. Asmenys priimami pagal prašymų pateikimo datą, laiką ir išdėstant juos pagal prioritetus: dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų asmuo turi specialiųjų ugdymosi poreikių; toje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą (jei priimamas į 5 klasę) arba pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą (jei priimamas į 9 ar gimnazijos I klasę); brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas užpildo elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauna galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Švietimas

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko (-ų) globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)), ar fizinis asmuo, norintis tapti  budinčiu globotoju, pateikia Vaiko globos organizavimo nuostatuose nurodytus dokumentus, kuriuos Socialinės paramos skyrius persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kad būtų atliktas pradinis fizinio asmens (-ų), norinčio (-ų) tapti vaiko (-ų) globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)) ar budinčiu globotoju, įvertinimas.

Gavus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens (-ų) pradinio įvertinimo, visi dokumentai persiunčiami mokymus vykdančiam Socialinių paslaugų centrui.

Paslaugos aprašymas Prašymas tapti globėju Sutikimas Prašymas tapti budinčiu globėju Sutikimas

Socialinė parama

Fiziniai ar juridiniai asmenys teikia prašymą dėl pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą. Kretingos rajono savivaldybės administracijos   komisijai gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimams suteikti pritarus, rengiamas sprendimo projektas dėl gatvių pavadinimo suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą ir teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas
Architektūra ir teritorijų planavimas

Tikslas – sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbtas savivaldybės ar sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos (kai sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą priima valstybės institucija) interneto svetainėje, o rengiant savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, – ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Paslaugos aprašymas

Architektūra ir teritorijų planavimas

Statytojas privalo informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio numatomą projektavimą šiais atvejais:

  • Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
  • Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas.

Informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Prašymas, projektiniai pasiūlymai ir kiti dokumentai teikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų parašais, šias kopijas informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas, papildomo prašymo pildyti nereikia.

Savivaldybės specialistas, atsakingas už paslaugos suteikimą, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbia savivaldybės interneto svetainėje projektinius pasiūlymus ir pranešimą.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas

Architektūra ir teritorijų planavimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog būtų išnagrinėti jų skundai, prašymai bei kreipimaisi dėl viešosios tvarkos pažeidimų.

Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius
Paslaugos aprašymas
Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas
Civilinė sauga, mobilizacija, viešoji tvarka

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu gali būti nustatoma dėl tėvų sveikatos būklės pablogėjimo, dėl tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos (dirbti, į komandiruotes, į stažuotes), dėl kitų priežasčių.

Prašymą reikia pateikti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Laikinoji priežiūra tėvų prašymu nustatoma ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui (nuo laikinosios priežiūros nustatymo dienos).

Paslaugos aprašymas Prašymas

Socialinė parama