Gyvenamosios vietos deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija vykdoma Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijose.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos gyventojams – Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės (toliau – asmuo) pageidaujantiems deklaruoti gyvenamąją vietą, keisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis (toliau – deklaravimo duomenys), taisyti juos ir panaikinti, gauti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, teikti deklaracijas elektroniniu būdu.

Deklaruojant gyvenamąją vietą ne deklaruojančiam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, reikalingas gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje. Deklaruoti gyvenamąją vietą gali fiziniai asmenys. Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus, išskyrus atvejus: nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys; nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, deklaruoja gyvenamąją vietą, jei negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo. Asmenų, kuriems yra įsteigta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai, rūpintojai, socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų, rūpintojų pareigas, administracija.

Jeigu asmuo dėl objektyvių priežasčių (pvz.: dėl neįgalumo, ligos, buvimo gydymo ar socialinės globos įstaigoje) negali pats atvykti į deklaravimo įstaigą, klausimą dėl tokio asmens deklaracijos priėmimo, deklaravimo įstaigos darbuotojui nuvykstant į šio asmens gyvenamąją vietą, sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos gyvenamosios vietos deklaraciją arba laisvos formos deklaraciją deklaravimo įstaigai gali pateikti registruotu paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.

Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:

 • gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo seniūnijai (deklaravimo įstaigai) pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;
 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;
 • pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;
 • yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;
 • gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);
 • panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;
 • Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;
 • asmeniui mirus.

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą.

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Savivaldybių administracijų seniūnijoms.
Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

 • gyvenamąją vieta deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis;
 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturciai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vieta deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;
 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis. 
Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas

Paslauga sudaro galimybę asmeniui deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravimo įstaigoje, – seniūnijoje, kurios teritorijoje yra deklaruota gyvenamoji vieta. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, turi deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo. Deklaracijoje asmuo nurodo išvykimo iš Lietuvos Respublikos datą. Deklaracija galios nuo nurodytos išvykimo datos tik tuo atveju, jei deklaracija pateikta prieš išvykstant. Visais kitais atvejais deklaracijos galioja nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai užpildytą išvykimo deklaraciją deklaravimo įstaigai (seniūnijai) pateikia asmeniškai tiesiogiai arba deklaraciją galima pateikti el. būdu portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija. Jei užsienio valstybėse gyvenantys asmenys prieš išvykdami iš Lietuvos Respublikos deklaracijos apie išvykimą į užsienį nepateikė, šios paslaugos gali kreiptis į deklaravimo įstaigas užsienyje – Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

Pakeitusiais deklaruotąją gyvenamąją vietą nelaikomi:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsultacinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą darbo laiką.
 • Asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą.
 • Asmenys, besigydantys stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Moksleiviai ir studentai mokymosi laikotarpiu.
 • Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose.
 • Jūreiviai.

Gyvenamosios vietos deklaravimas gali būti atliekamas tik asmeniškai, už nepilnamečius vaikus gyvenamosios vietos deklaraciją teikia vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų. Deklaravimo įstaigos (seniūnijos) asmenų deklaravimo duomenis teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui elektroniniu būdu, naudojantis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

 • benamiai;
 • asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;
 • asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;
 • užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;
 • asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą asmuo įtraukiamas toje savivaldybėje, kurios deklaravimo įstaigai pateikė prašymą.

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami jiems tiesiogiai atvykus į seniūniją. Seniūnija gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos arba laisvos formos prašymą įtraukti į GVNA apskaitą deklaravimo įstaigai gali pateikti paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.

Klausimą dėl prašymo įtraukti į GVNA apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

Paslaugos aprašymas Priedas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama, kai asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį.

Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu.

Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą asmenys gali užsisakyti iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu adresu: http://www.epaslaugos.lt

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį, arba per įgaliotą asmenį.

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Pažyma reikalinga pateikti notarų biurui arba teismui, tvarkant turto paveldėjimo dokumentus.

Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti išduota asmeniui, deklaravimo įstaigai pateikusiam mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą per tris mėnesius nuo mirties datos. Pažymą apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą išduoda tos seniūnijos, kurios teritorijoje gyveno mirusysis, atsakingas specialistas. Pasibaigus nurodytam terminui, tokias pažymas galima užsakyti VĮ Registrų centre.

Paslaugos aprašymas Priedas

Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra gyvenamoji patalpa, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Civilinė metrikacija

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Savivaldybių administracijų seniūnijoms.

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (toliau pažyma) išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Jeigu asmuo, įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, kreipiasi dėl pažymos į deklaravimo įstaigą, jis pateikia raštišką prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas

Ši paslauga apima fizinius asmenis gyvenančius Savivaldybei priklausančiuose butuose, kurie pareiškia prašymus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais. Asmuo gali prašyti deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba naikinti bute ilgiau kaip 6 mėnesius nebegyvenančio asmens, išskyrus atvejus kai laikinai išvykusiam paliekama teisė į gyvenamąsias patalpas, LR Civilinio kodekso 6.591 straipsnis, pvz. gydymosi, mokymosi, karo tarnybos, komandiruotės tikslais ir pan.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas