Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Vietos savivaldos įstatymais, 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, finansų ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės 2012-2014 metų Strateginiu veiklos planu, Savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis. 2012 m. savivaldybės biudžetą, kartu su skolintomis lėšomis investiciniams projektams finansuoti sudaro 92459,1 tūkst. Lt.

Svarbiausi 2012 m. savivaldybių biudžetų pagrindinių finansinių rodiklių pasikeitimai

Nuo 2012 m. patvirtintas naujas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos. Tai pajamos, kuriomis vadovaujamasi skaičiuojant Bendrosios dotacijos kompensacijas savivaldybėms ir kuriomis savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus. Taip pat nuo šių metų įteisinta nuostata, kad savivaldybėms specialiųjų tikslinių dotacijų sumas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti perveda valstybės institucijos ir įstaigos, kurios nurodytos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Už šių lėšų naudojimą savivaldybė turės atsiskaityti atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms pagal šių įstaigų patvirtintus tvarkos aprašus. Įstatyme taip pat nurodyta, kad nepanaudota specialiosios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. ketvirtąjį ketvirtį grąžinama į valstybės biudžetą.

Nustatyta, kad savivaldybės (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2012 metų pajamų, skirtų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 2012 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos.

Pajamos

2012 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamose didėja:

  • lėšos, skiriamos iš valstybės iždo savivaldybės gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti – 1165,0 tūkst. Lt ;
  • lėšos, skiriamos iš valstybės iždo savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti- 466,0 tūkst. Lt .

Mažėja:

  • gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybės biudžetui nuo pajamų į nacionalinį biudžetą – 61,32 proc. (buvo 61,6 proc.) - 647,0 tūkst. Lt;
  • Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti mažesnė 1314,2 tūkst. litų.

Nuo šių metų, į savivaldybės biudžetą negausime pajamų iš baudų ir konfiskacijos, kasmet tai sudarydavo apie 650 tūkst. litų.
Mokesčių dalyje didžiausią lyginamąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio 2012 metais planuojama gauti 18609 tūkst. Lt pagal savivaldybėms 2012 metams patvirtintą vienodą gyventojų pajamų mokesčio atskaitymų procentą - 61,6 proc., dar 4925,0 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio planuojama gauti iš valstybės iždo pagal Savivaldybės biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymą. Kiti mokesčiai planuojami pagal Finansų ministerijos patvirtintas prognozuojamas pajamas, jų lyginamasis svoris biudžeto pajamose palyginti nedidelis. Žemės mokesčio planuojama gauti 750,0 tūkst. Lt arba 0,9 proc., nekilnojamojo turto - 1780,0 tūkst. Lt, kas sudaro 2,1 proc. biudžeto pajamų. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę planuojama surinkti 450 tūkst. Lt. 2012 metais savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti iš valstybės iždo planuojama gauti 6010 tūkst. Lt biudžeto pajamų. 2408,1 tūkst. Lt planuojama gauti biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas.
Įvairios specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto sudaro 45017,9 tūkst. Lt arba 48,7 proc. nuo visų biudžeto pajamų.
2012 metų planuojamos savivaldybės biudžeto pajamos ir jų pokytis, lyginant su ankstesniais metais, pateikiamas 1 lentelėje.

Asignavimai

Asignavimų valdytojų apskaičiuotas ir pateiktas lėšų poreikis, reikalingas 2012 m. programoms vykdyti, sudaro 109642,7 tūkst. Lt, o tai gerokai viršija rajono biudžeto galimybes. Bendra asignavimų suma programoms finansuoti 2012 m. yra 92459,1 tūkst. Lt. Pagal nustatytas skolinimosi ribas 2012 m. planuojama naudoti iki 6433,5 tūkst. Lt paskolų investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, finansuoti. Biudžeto projekte daugiausia biudžeto lėšų, kaip ir kasmet, numatoma švietimui. 2012 metų biudžete Švietimo programai numatyta 44242,1 tūkst. Lt arba 47,9 proc. visų rajono biudžeto išlaidų, Bendrajai programai – 7252,1 tūkst. Lt arba 7,8 proc., Seniūnijų programai – 5171,4 tūkst. Lt arba 5,6 proc., Žemės ūkio programai – 1192,1 tūkst. Lt arba 1,3 proc., Vietinio ūkio – 6338,5 tūkst. Lt arba 6,9 proc., Socialinės paramos programai – 14407,7 arba 15,6 proc., Sveikatos apsaugos programai- 50,0 tūkst. Lt arba 0,1 proc., Kultūros programai – 4470,8 tūkst. Lt arba 4,8 proc., Strateginio planavimo ir investicijų programai – 8608,5 tūkst. Lt arba 9,3 proc., Kūno kultūros ir sporto programai 184 tūkst. Lt arba 0,2 proc., Informacinių technologijų programai 218 tūkst. Lt arba 0,2 proc. ir Architektūros ir teritorijų planavimo programai – 297,9 tūkst. Lt arba 0,3 proc. biudžeto lėšų.

Lyginant su 2011 metų patikslintais savivaldybės biudžeto asignavimais pagal programas, 2012 metais didesnė visų biudžeto lėšų lyginamoji dalis numatyta Strateginio planavimo ir investicijų bei Socialinės paramos programoms. Kitoms programoms numatytų lėšų dalis keičiasi nedaug.

Sudarant 2012 m. savivaldybės biudžetą, buvo atsižvelgta į pasirašytas sutartis, įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir finansines galimybes.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos reglamento 200.2 punktu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui 7 dienas nuo projekto paskelbimo. Pasiūlymus prašome pateikti elektroninio pašto adresu finansai [at] kretinga [dot] lt arba raštu iki 2012 m. sausio 31 d. imtinai.

Pridedama:

1. 2012 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas).

2. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamos.

3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos vykdyti.

4. 2012 m. savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas.