Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Kretingos rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą į karjeros valstybės tarnautojo (įstaigos vadovo) – Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus (A lygis, 16 kategorija) – pareigas.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį; turėti ne mažesnį kaip 3 metų finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse darbo stažą; būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešojo sektoriaus vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymo, lėšų naudojimo tvarką, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą, darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Tarptautiniais audito standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kontrolę ir auditą savivaldybėse ir gebėti juos taikyti savo praktinėje veikloje; gebėti: planuoti įstaigos veiklą; valdyti su įstaigos veikla susijusią informaciją; parinkti sprendimo būdus; suvokti įstaigos viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus; mokėti: analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, sprendimus, tarnybos administravimą reglamentuojančius teisės aktus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook; analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. (įskaitytinai ) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel.: (8 445) 546 43, 510 19.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. Asmenys, norintys teikti prašymus leisti dalyvauti konkurse, turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą.