Skelbiamas 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia atrankos konkursą 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui. Projektas skirtas Kretingos rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruotis į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą.

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą. Vadovaujantis atliktais pakeitimais, papildomas prioritetas bus teikiamas projektams, kai veiklos ne mažiau kaip 10 procentų remiamos iš kitų finansavimo šaltinių.

Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti - kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems gali vesti tik sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintys asmenys ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506.

Projektų paraiškos pateikiamos Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu: Savanorių g. 29 A, Kretinga, 115 kabinete, nuo 2017 m.  spalio 2 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Visos paraiškos gautos po nustatytos datos yra nevertinamos. Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Organizacija turi pateikti vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Informacija teikiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriuje Savanorių g. 23A , Kretinga arba tel. (8 445) 51 192.