Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame Imbarės seniūnijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir/ar bendrijas teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-204 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“.

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiai Imbarės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokoliniu sprendimu patvirtintai veiklai, tenkinančiai viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius įgyvendinti:

  • kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).

 

Lėšų suma, numatyta šiam kvietimui – 255,96 eurai.

 

Tinkami pareiškėjai:

1. bendruomeninės organizacijos;

2. nevyriausybinės organizacijos;

3. religinės bendruomenės ar bendrijos.

 

Pareiškėjas turi būti registruotas ir veikiantis Imbarės seniūnijos teritorijoje.

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 16 dienos (imtinai).

Prie paraiškos pridedami šie dokumentai:

1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija;

2. Registracijos pažymėjimo kopija;

3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;

4. Organizacijos narių sąrašas;

5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo (sutarties) kopija;

6. Komerciniai pasiūlymai;

7. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

 

Paraiška su priedais pristatoma Savivaldybės administracijai, siunčiama registruotu laišku, įteikiama pašto kurjerio adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT97111, Kretinga, arba skenuota atsiunčiama el. paštu savivaldybe [at] kretinga [dot] lt. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

 

Aktualūs dokumentai:

1. Paraiškos forma;

2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2193f200653711e7b85cfdc787069b42);

3. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ebe07e0421a11e7b66ae890e1368363).

Daugiau informacijos apie Priemonės įgyvendinimą ir paraiškų teikimą gali suteikti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Martinkus, tel. (8 445) 76 231, el. p. darius [dot] martinkus [at] kretinga [dot] lt.