Kviečiame dalyvauti projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ partnerio atrankoje

Kretingos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projekto finansavimo sąlygų aprašu, skelbia projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ partnerio (-ių) atranką ir priima paraiškas.

 

Galimi partneriai:

  1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  2. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys privatūs juridiniai asmenys;
  3. socialines paslaugas teikiantys ir (ar) organizuojantys fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

 

Projekto partnerių atranka vykdoma šioms veikloms organizuoti:

  1. pozityviosios tėvystės mokymai;
  2. psichosocialinė pagalba;
  3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos;
  4. mediacijos paslauga;
  5. vaikų priežiūros paslaugos;
  6. pavėžėjimo paslauga.

 

Projekto partnerių atrankos paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-319 patvirtintu parnerių atrankos projektui „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas” įgyvendinti tvarkos aprašu.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 10 d. 10 val. 00 min. adresu Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, Kretinga, LT-97111. Paraiškos gali būti teikiamos paštu registruotu laišku, pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai, užklijuotame voke su užrašu „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ partnerių atrankai“.

 

Informacija teikiama telefonu (8 445) 74139 arba (8 445) 76172.

 

Priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projekto finansavimo sąlygų aprašas paskelbtas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c02781b04a8111e6b5d09300a16a686c

 

Paraiškos forma

Partnerių atrankos projektui „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ įgyvendinti tvarkos aprašas