Mokytojų dieną apdovanoti geriausi Kretingos rajono mokytojai

Tarptautinę mokytojų dieną Kretingos muziejaus Baltojoje salėje buvo apdovanoti geriausi Kretingos rajono mokytojai, kuriems įteiktos nominacijos už akademinius pasiekimus, bendruomeniškumo puoselėjimą, kūrybines idėjas bei kitus nuopelnus. Dvylika rajono mokytojų apdovanoti kretingiškės dailininkės Lidijos Kuklienės sukurtais atvirukais bei juvelyro Gražvydo Kasparavičiaus proginėmis statulėlėmis.

Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius mokytojams linkėjo degančios širdies ir spindinčių akių.

„Savo tvirtybe ir pasiaukojimu, išmintimi ir kūrybiškumu kasdien lydite mūsų jaunąją kartą mokslo, žinių, gyvenimo pažinimo, supratimo keliu. Padedate jiems atrasti savo talentus, padrąsinate eiti nepramintais keliais, įkvepiate stiprybės, tampate atrama sunkiomis gyvenimo akimirkomis, mokote meilės ir pagarbos. Didžiulis dėkui Jums už tai“, - Tarptautinės mokytojų dienos proga sakė A. Kalnius.

Buvę ir esami Kretingos rajono mokytojai trečiadienį taip pat buvo pakviesti į Agatos Dudos-Gracz spektaklį  „Meilė“ Klaipėdos dramos teatre.

Nominacijos įteiktos:

Nominacija – Metų Mokytojas – už akademinius V–VIII kl. mokinių pasiekimus

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei Loretai Bernienei, už gabių mokinių ugdymą ir aukštus mokinių akademinius pasiekimus, profesionalumą, kūrybiškos ir saugios ugdymosi aplinkos kūrimą, gebėjimą motyvuoti mokinius, paskatinimą kelti sau iššūkius ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Nominacija – Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kūrybinių idėjų generatorius

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Linai Beniušienei, už aktyvią profesinės patirties sklaidą, gebėjimą kurti ir tobulinti ugdymosi aplinką, skatinančią vaikus laisvai ir kūrybiškai bendrauti, tyrinėti, eksperimentuoti, dalyvaujant įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Už paveikų ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio-emocinio intelekto bei ekologinės kultūros ugdymą.

Nominacija – Metų atradimas

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojui Aivarui Bružui, už kūrybiškumą, pozityvų ir nuoširdų požiūrį ugdant jaunąją kartą, suteikiant galimybę augti ir kurti, skleistis meniniams gebėjimams, siekti užsibrėžto tikslo. Už aktyvų dalyvavimą įvairiuose renginiuose garsinant Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos vardą ne tik rajone, bet ir Lietuvoje.

Nominacija – Metų Mokytojas – už darnaus vystymosi ir aplinkosauginių idėjų įgyvendinimą

Kretingos rajono Salantų gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei Rasai Bumblienei, už sėkmingą ir rezultatyvų tarptautinės gamtamokslinių mokyklų programos vykdymą, kūrybišką gamtos mokslų inovacijų diegimą, tikslingą informacinių technologijų integravimą į ugdymo procesą ir sėkmingą mokslinio tyrimo metodų taikymą bei puikius mokinių biologijos akademinius pasiekimus.

Nominacija – Kūrybinių idėjų generatorius

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos informacinių technologijų mokytojui ekspertui Aidui Kuteliui, už inovacijų kūrimą ir įgyvendinimą  ugdymo procese, kūrybiškai ir  šiuolaikiškai vedamas pamokas, mokinių skatinamą ieškoti, tyrinėti ir siekti aukštesnių akademinių rezultatų.

Už  tarptautiniuose projektuose įgytos patirties įgalinimą gimnazijos veikloje, nuolatinį tobulėjimą ir gebėjimą kūrybingai spręsti problemas ir sunkumus. Už pagarbą kiekvienam mokiniui, aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje ir bendrystės plėtojimą dalijantis gerąja patirtimi.

Nominacija – Metų Mokytojas – už akademinius I-IV kl. mokinių pasiekimus

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Soterai Martusevičienei, už mokinių žingeidumo skatinimą, nuolatinį mokinių drąsinimą siekti aukštų rezultatų ir patirtą mokinių sėkmę rajono dailyraščio konkurse „Mano plunsnelė 2022“ bei puikų gimnazijos ir Kretingos atstovavimą matematikos olimpiados respublikiniame etape.

Nominacija – Bendruomeniškumo puoselėtojas

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos socialinei pedagogei metodininkei Daliai Mockuvienei, už mokyklos bendruomenės telkimą, pozityvumo ir tolerancijos puoselėjimą, naujų idėjų generavimą ir įgyvendinimą, prevencinių programų koordinavimą bei aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Nominacija – Metų atradimas

Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ meninio ugdymo mokytojai Erikai Ostrenkovai, už pedagoginę lyderystę, iniciatyvumą ir kūrybiškumą, idėjų generavimą, organizuojant projektinę veiklą, muzikinį, teatrinį, fizinį ir integruotą STEAM ugdymą, mokyklos-darželio „Žibutė“ bendruomenės telkimą, įstaigos vardo garsinimą rajone ir respublikoje.

Nominacija – Metų mokytojas – už kūrybinius mokinių pasiekimus

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ meninio ugdymo mokytojai metodininkei Daivai Samalienei, už Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2022“ laureatų paruošimą, gabių vaikų meninės saviraiškos skatinimą, sėkmingą pedagoginę ir metodinę veiklą.

Nominacija – Metų Mokytojas – už akademinius IX–XII kl. mokinių pasiekimus

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Irmai Šedienei, už nuoširdumą, atidumą ir atsakingumą organizuojant ugdomąją veiklą, už atsidavimą dalijantis dalykine patirtimi, krikščioniškomis vertybėmis, sąžiningos ir įvairiapusės asmenybės ugdymą. Už gebėjimą būti reiklia ir motyvuoti mokinius siekti išsikeltų tikslų, gilinti akademines žinias, ugdyti kūrybinius gebėjimus. Už aukščiausius akademinius pasiekimus respublikiniuose Jaunųjų filologų konkursuose, nuolatinį mokinių dalyvavimą ir laimėtas prizines vietas Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikiniuose etapuose bei Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursuose, Juozo Giedraičio vardo fondo organizuojamuose rašinių konkursuose ir laimėtas prizines vietas bei aukščiausius lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatus. Už pasidalytos lyderystės sklaidą jaunajai kartai, profesionalumą ir iniciatyvumą.

Nominacija – Vadovas-lyderis

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriui Kęstučiui Trakšeliui, už profesionaliai įvaldytas mokymo ir mokymosi lyderystės strategijas, iniciatyvumą, kūrybiškumą, pozityvų požiūrį ir siekį kurti harmoningus bendradarbiavimo santykius, gebėjimą sutelkti gimnazijos bendruomenę inovatyvių idėjų, sėkmių paieškai, kuriamą estetišką aplinką, atsakingą, kolegišką bendrystę ir  bendradarbiavimą, lyderystės idėjų skatinimą ir sklaidą.

Nominacija –  Metų mokytojas – už sportinius mokinių pasiekimus

Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro fizinio ugdymo vyresniajam mokytojui Kęstučui Valiukui, už mokyklos vardo garsinimą, kūrybišką požiūrį į profesinę veiklą, bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimą, mokinių dalyvavimą ir pergales  sportiniuose renginiuose bei varžybose.

Susiję skelbimai