Žemės ūkio specialistė Jurgita Reifonienė

Tel. : 
+370 445 70073
Mob.: 
+370 612 16773
El. paštas: 
Padalinys:

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina kaimo rėmimo, kaimo plėtros programas finansuojamas iš valstybės biudžeto;
 • kaupia, tikslina, apibendrina statistinius ūkininkų ūkių gyvulininkystės ir augalininkystės  duomenis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaracijų pildymą;
 • pildo ūkininkų paraiškos elektroninę formą (įveda duomenis į PPIS) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka;
 • elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamų naudmenų ar kitų plotų ribas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje;
 • patvirtina paraiškos duomenis PPIS, suformuoja  ir išspausdina paraiškos registracijos dokumentą;
 • ūkininkų prašymu keičia paraiškos duomenis;
 • nustatyta tvarka perduoda ŽŪIKVC paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumentus;
 • gavus iš NMA arba ŽŪIKVC prašymą informuoti pareiškėjus apie paraiškose nustatytus netikslumus, informuoja pareiškėjus apie juos;
 • konsultuoja su pasėlių ir kitų plotų deklaravimu susijusiais klausimais;
 • registruoja paraiškas ir kitus dokumentus pagal EŽŪFKP priemones;
 • konsultuoja su kaimo plėtros priemonėmis susijusiais klausimais;
 • konsultuoja su kompleksinės paramos reikalavimais susijusiais klausimais;
 • konsultuoja su geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimais susijusiais klausimais;
 • rengia pažymas apie užsiėmimą žemės ūkio veikla;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima prašymus, koordinuoja ir užtikrina gyvulininkystės produkcijos supirkimą, pieno gamybos kvotų administravimą, standartų laikymąsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka:
 • registruoja žemės ūkio valdas, atnaujina žemės ūkio valdos duomenis;
 • pagal nustatytą procedūrą, taiso klaidingus duomenis;
 • nustatyta tvarka perduoda ŽŪIKVC valdų registravimo/atnaujinimo prašymus ir su jais susijusius dokumentus;
 • konsultuoja su valdų registravimu/atnaujinimu, EDV skaičiavimu susijusiais klausimais;
 • rengia grūdinių ir aliejinių augalų augintojų, kurių grūdinių ar aliejinių augalų pasėlių plotas virš/arba lygu 50 ha, nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių ataskaitas.
 • kartu su rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriumi:
 • dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, nustatant stichinių meteorologinių reiškinių, medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui padarytas žalas ir nuostolius;
 • teikia metodinę paramą žemės ūkio subjektams gyvulininkystės, augalininkystės produkcijos gamybos struktūros formavimo, ekonomiško ūkininkavimo, pašarų kokybės klausimais;
 • konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų;
 • organizuoja žemės ūkio subjektams  mokymus, seminarus, žemdirbių šventes bei kitus renginius;
 • dalyvauja įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos priemones, skatina ekologinį ūkininkavimą, skatina kooperacijos plėtrą žemės ūkio srityje;
 • rengia savivaldybės Tarybos, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų žemės ūkio klausimais projektus;
 • informuoja žemės naudotojus apie mokesčių deklaracijas;
 • teikia seniūnui metinę ataskaitą apie savo vykdytą veiklą per kalendorinius metus;
 • užtikrina turimos informacijos apie privačius asmenis konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus, laikydamasis atitinkamų įstatymų nustatytos tvarkos;
 • parengia pagal bylų nomenklatūrą savo srities dokumentus ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui;
 • vykdo Kretingos rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • vykdo kitus seniūno pavedimus ir nurodymus darbo klausimais.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 • būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei gebėti teisės aktus įgyvendinti žemės ūkio srityje;
 • išmanyti  dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ir interneto naršyklėmis, duomenų bazėmis;
 • gebėti vertinti ir apibendrinti, spręsti problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.