Vyr. specialistė Rima Ramoškienė

Tel. : +370 445 43856 Mob.: +370 614 78953
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Kuruoti neformalųjį vaikų švietimą ir skatinti neformaliojo švietimo programų įvairovę Kretingos rajono savivaldybėje.
 • Kuruoti ugdymo karjerai programos įgyvendinimą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose.
 • Koordinuoti mokinių pavėžėjimą Kretingos rajono savivaldybėje.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.         
 • Kuruoja neformalųjį ugdymą ir organizuoja vaikų neformaliojo švietimo plėtrą  Savivaldybėje.
 • Organizuoja vaikų ir jaunimo socializacijos ir kitų programų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja mokinių savivaldą ir  švietimo įstaigų renginių organizavimą.
 • Koordinuoja mokinių pavėžėjimą Savivaldybėje.
 • Rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir kuruojamų švietimo įstaigų veiklos klausimais.
 • Registruoja  neformaliojo švietimo teikėjus (NVŠ), pagal pateiktus dokumentus tikslina duomenis, pažymi teikiamų NVŠ programų atitiktį.           
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.