Vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė

Kab. Nr.: 
306
Tel. : 
+370 445 78937
Mob.: 
+370 665 33085
El. paštas: 
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Vykdyti vaikų centralizuotą registraciją ir priėmimą į mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir jų apskaitą, analizuoti institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikį rajone, koordinuoti optimalų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiskirstymą rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų grupėse.
 • III ketv. atlikti tyrimą „Maitinimo organizavimas Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose“.
 • I-IV ketv. mokyklų pasirengimo įtraukiajam ugdymui koordinavimas.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.       
 • Kuruoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį bei pradinį ugdymą savivaldybėje.
 • Koordinuoja mokinių mokamą ir nemokamą maitinimą ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo mokyklose.
 • Koordinuoja vaikų centralizuotą registraciją ir priėmimą į mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir jų apskaitą.
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (psichologinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos) teikimą ir koordinuoja sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą rajono švietimo įstaigose.
 • Teikia metodinę pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, socialiniams pedagogams, logopedams, psichologams, pradinių klasių mokytojams.
 • Rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir kuruojamų švietimo įstaigų veiklos klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.