Vyr. specialistė Jolanta Jurgutienė

Tel. : +370 445 78934 Mob.: +370 614 47533
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Vykdyti grįžtamąją stebėseną mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo rajone švietimo įstaigose.
 • Atlikti prognostinį pedagogų poreikio tyrimą.
 • Atlikti stebėsenos analizę, įvertinant prevencinių programų įgyvendinimo veiksmingumą švietimo įstaigose.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.   
 • Koordinuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestaciją Savivaldybėje.
 • Kuruoja švietimo politikos priemonių įgyvendinimą pagal specializaciją: švietimo įstaigų prevencinės, karjeros planavimo ir kitas programas.
 • Prižiūri nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių registrą; konsultuoja mokyklas, analizuoja nelankymo priežastis, teikia mokykloms rekomendacijas.
 • Renka ir teikia informaciją apie pedagogų  poreikį ir laisvas darbo vietas rajono švietimo įstaigose.
 • Koordinuoja mokytojų metodinę veiklą rajone.
 • Rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir kuruojamų švietimo įstaigų veiklos klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams: