Vyr. specialistė Aurelija Jurgutienė

Kab. Nr.: 
102
Tel. : 
+370 445 52312
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo sutartį priimtų įsipareigojimų vykdymas.
 • Nuolatinis žinių gilinimas bei pareiškėjų konsultavimas pagal naujus teisės aktus visais gyvulininkystės, įvairių Lietuvos KPP 2015-2020 metams programos administravimo klausimais.
 • Žemės ūkio subjektų informavimas apie teisės aktų pasikeitimus ir naujovėmis jiems aktualiomis temomis.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 • Teisės aktų nustatytais tvarka dalyvauja Kaimo plėtros priemonių administravime.
 • Teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka administruoja paraiškas, pranešimus deklaracijas ir kitus su pieno gamybos kvotomis susijusius dokumentus, atlieka pirminį jų patikrinimą, teikia pieno gamintojams paraiškų, pranešimų ir tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų formas.
 • Teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka ruošia sprendimus ir teikia NMA parengtas pažymas apie lėšų poreikį draudimo įmokų, investicinių kreditų, trumpalaikiam ir ilgalaikiam turtui įsigyti suteiktų kreditų, paskolų privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanoms kompensuoti.
 • Atlieka prašymų dėl skerdimo išmokų, dėl išmokų už bites, mėsines karves ir telyčias, ėriavedes, ožkas surinkimą bei duomenų už skersti parduotus galvijus tikslinimą. Įgyvendina gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programas.
 • Tvarko archyvinę medžiagą, atsakinga už darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Kaupia, tikslina, sistemina apibendrina statistinius duomenis gyvulininkystės klausimais ir pagal poreikį teikia informaciją atitinkamoms institucijoms.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – nepasirinkta;
 • studijų kryptis – žemės ūkis;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.