Vedėja Asta Burbienė

Tel. : +370 445 78970 Mob.: +370 670 01185
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Pakeisti  Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrąjį planą, atsižvelgiant į mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus.
 • Skatinti mokyklų bendruomenių savarankiškumą ir stiprinti atskaitomybę.
 • Pasirengti „Tūkstantmečio mokyklos“ programos diegimui rajone.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus.

 • Užtikrina valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą ir sportą, vykdymą.

 • Užtikrina valstybės ir savivaldybės švietimo politikos organizuoja valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą savivaldybės įstaigose, užtikrina jų priežiūrą ir stebėseną.   

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Vykdyti funkcijas, nustatytas Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.