Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyr. specialistė) Lina Bruzdeilynienė

Kab. Nr.: 
105
Tel. : 
+370 445 72142
Mob.: 
+370 694 26862
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Išanalizuoti Kretingos rajone esančias socialines, švietimo pagalbos ir sveikatos priežiūros viešąsias paslaugas vaikui ir jo šeimai.

 • Organizuoti metodines/konsultacines dienas mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams dėl veiklos organizavimo.

 • Gilinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos narių žinias vaiko gerovės srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 • Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
 • Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
 • Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su teikėjais, atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą.
 • Atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas, organizuoja komisijos posėdžius.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – sociologija (arba);
 • studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.