Specialistė Rūta Vaičienė

Tel. : 
+370 445 70076
El. paštas: 
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Organizuoti susitikimus su Imbarės seniūnijos seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais.
 • Organizuoti socialinės paramos teikimo komisijos posėdžius.
 • Stiprinti profesinę kompetenciją, didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus.

Specialistas vykdo šias funkcijas

 • deklaruoja ir pildo dokumentus, reikalingus gyvenamajai vietai deklaruoti;
 • įrašo naujai priregistruotų ar išregistruotų gyventojų duomenis duomenų bazėje;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų apskaitą;
 • konsultuoja gyventojus vietos deklaracijos klausimais;
 • išduoda reikalingas pažymas dėl gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo;
 • rengia seniūno įsakymo projektus dėl gyvenamosios vietos duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;
 • tvarko vietinės rinkliavos dokumentus, išduoda reikalingas pažymas, bendrauja su atliekų tvarkymo operatoriumi;
 • atlieka gyventojams paskirtos visuomenei naudingos veiklos atlikimo dokumentų įforminimą;
 • protokoluoja seniūnijos darbuotojų, įvairių sudarytų komisijų susirinkimuose;
 • apibendrina informaciją, gautą veiklos vertinimo, darbuotojų nuomonės tyrimų ir kitų tyrimų metu, atlikus analizę, rezultatus pateikia darbuotojams;
 • savo kompetencijos ribose rengia įsakymo projektus, pateikia juos seniūnui;
 • tvarko ir saugo dokumentus, išduoda seniūnijos tarnybinių automobilių, kitos technikos kelionės lapus, tikrina kelionės lapų pildymo, sunaudotų degalų, tepalų, kitų materialinių vertybių, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo teisingumą;
 • kaupia, sistemina ir skleidžia, o esant būtinybei teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia informaciją, reikalingą seniūnijos ar savivaldybės numatytiems uždaviniams bei reikiamiems tikslams pasiekti;
 • specialisto atostogų metu ar jo nesant atlieka jam priskirtas funkcijas;
 • teikia seniūnui metinę ataskaitą apie savo vykdytą veiklą per kalendorinius metus;
 • užtikrina turimos informacijos apie privačius asmenis konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus, laikydamasis atitinkamų įstatymų nustatytos tvarkos;
 • parengia pagal bylų nomenklatūrą savo srities dokumentus ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui;
 • vykdo Kretingos rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • vykdo kitus seniūno pavedimus ir nurodymus darbo klausimais.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 • būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus. Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialines paslaugas ir socialinę paramą;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
 • mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti vertinti ir apibendrinti iškilusias problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.