Specialistė Rasytė Vaičienė

Tel. : 
+370 445 79292
Mob.: 
+370 698 29791
El. paštas: 

Specialistas vykdo šias funkcijas

 • rengia ir tvarko dokumentus seniūnui priskirtais personalo valdymo klausimais;
 • rengia įsakymų atostogų, personalo, veiklos klausimais projektus;
 • rengia teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus, susijusius su seniūno atliekamais notariniais veiksmais, teikia seniūnui juos tvirtinti;
 • organizuoja seniūnijoje raštvedybą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, prižiūri, ar darbuotojų siunčiami raštai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas;
 • atsako į lankytojų klausimus, suteikia informaciją skambinantiems telefonu;
 • tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją;
 • dirba su dokumentų valdymo sistema, nustatyta tvarka dokumentų registruose registruoja dokumentus pagal dokumentų rūšį, surašo seniūno rezoliucijas, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymo terminus;
 • pildo darbuotojų Darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • rengia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • rengias seniūnijos gyventojų charakteristikas;
 • spausdina seniūno pavedimu raštus, ataskaitas ir kt. dokumentus, rengia ir siunčia elektroninius laiškus, daugina dokumentus;
 • renka ir nustatyta tvarka teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
 • savo kompetencijos ribose organizuoja statistinių duomenų rinkimą ir jų pateikimą įstatymų nustatyta tvarka;
 • tvirtina seniūnijos dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
 • užtikrina specialisto žinioje esančių antspaudų, spaudų ir dokumentų saugumą;
 • Specialistas formuoja ir pildo namų ūkių knygų pagrindu sukurtą kompiuterinį seniūnijos gyventojų registrą:
 • kaupia, sistemina, saugo duomenis apie seniūnijos gyventojus (asmenis pagal kaimus, šeimas, ūkius ir t.t.);
 • seniūnijos gyventojų registro pagrindu rengia pažymas, informacijas, statistinius duomenis.
 • Specialistas organizuoja archyvo darbą:
 • nustatyta tvarka saugo, sistemina, šifruoja dokumentus;
 • sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus bei jų tęsinius;
 • derina įstaigos nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus su Klaipėdos regioniniu valstybės archyvu, teikia tvirtinti seniūnui;
 • kiekvienais metais iki lapkričio 1 d. parengia seniūnijos dokumentacijos planą, teikia jį derinti ir tvirtinti nustatyta tvarka;
 • suranda ir pateikia archyvinius dokumentus seniūnijos gyventojams bei organizacijoms pagal jų prašymus, rengia dokumentų išrašus, kopijas;
 • rengia archyvines pažymas apie darbo stažą ir draudžiamąsias pajamas;
 • atrenka naikinti neturinčius vertės ir praradusius reikšmę seniūnijos dokumentus bei surašo dokumentų (bylų) naikinimo aktus.
 • Vykdo civilinės saugos funkcijas (pagal seniūnijos darbo planus šiuo klausimu).
 • Nuo 2017 m. liepos 1 d. specialistas papildomai vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją:
 • registruoja asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ar pakeitusių gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaracijas;
 • registruoja asmenų, išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, gyvenamosios vietos deklaracijas;
 • rengia dokumentus ir įsakymų projektus dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo;
 • taiso, keičia ir naikina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;
 • teikia gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui;
 • priima prašymus išduoti pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) pranešimus apie jam (jiems) priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • priima asmenų prašymus įtraukti juos į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir išduoda pažymas;
 • rengia ir tvarko gyvenamosios vietos deklaracijų bylas;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus pareiškėjo namuose arba gydymo įstaigoje, kai asmuo dėl fizinės negalios negali atvykti į skyrių;
 • nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų prašymus, pranešimus ir skundus pagal savo kompetenciją;
 • konsultuoja asmenis pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų klausimais;
 • rengia ir teikia seniūnui ataskaitas bei informaciją apie gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti gerai susipažinęs ir gebantis taikyti Darbo kodeksą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, kitus įstatymus ir teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui, išmanyti raštvedybos, archyvo tvarkymo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles, lietuvių kalbos rašybos taisykles;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacinėmis technologijomis, mokėti dirbti kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktų projektus.