Specialistė Rasa Stoncelytė

Tel. : +370 445 78931
Padalinys:

Specialistas atlieka šias funkcijas

  • Rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl kasmetinių, tikslinių atostogų suteikimo ir tarnybinių komandiruočių Švietimo skyriaus darbuotojams.

  • Rengti Savivaldybės mero potvarkių projektus dėl švietimo įstaigų vadovų kasmetinių tikslinių atostogų ir tarnybinių komandiruočių, vadovų pavadavimo.

  • Rengti ir išduoti pareiškėjams archyvines pažymas ir dokumentų nuorašus.

  • Organizuoti ir vykdyti viešojo pirkimo procedūras su Švietimo skyriaus veikla susijusiems pirkimams, rengti skyriaus viešųjų pirkimų ataskaitą, teikti planuojamą poreikį įsigyti prekėms, paslaugoms 2020 m.

  • Rengti su Švietimo skyriaus veikla susijusių pirkimų paslaugų atlikimo ir perdavimo aktus, atsargų nurašymo aktus pagal pateiktas sąskaitas.

  • Išduoti mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus mokykloms, rengti ataskaitas apie brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų panaudojimą.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

  • turi turėti ne mažesnį kaip neuniversitetinį aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą, išmanyti raštvedybą.