Specialistė Daiva Pipiraitė

Tel. : +370 445 79027 Mob.: +370 607 81781

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • organizuoja raštvedybą miesto seniūnijoje pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, tvarko raštvedybą, susijusią su gyventojų prašymais, pasiūlymais, skundais;
 • kontroliuoja rajono savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų seniūnijos klausimais, seniūno įsakymų, gyventojų prašymų, skundų ir kitų dokumentų užduočių vykdymą;
 • rengia seniūno įsakymų projektus ir įvairius raštus savo kompetencijos srityje;
 • rengia darbo sutartis, įsakymų projektus dėl darbuotojų priėmimo į pareigas, atleidimo iš darbo;
 • pildo personalo įskaitos korteles, tvarko su personalu susijusią reikiamą dokumentaciją;
 • protokoluoja seniūnijos pasitarimus, įformina priimtus dokumentus;
 • organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
 • rengia sutartis susijusias su socialinio būsto nuoma, Kretingos savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo aktus;
 • vykdo seniūno pavedimus ir užduotis susijusias su Kretingos miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomais socialiniais būstais;
 • kaupia ir teikia statistinius duomenis apie butus ir gyventojus. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais butų nuomos, nuomos mokesčio surinkimo klausimais. Kontroliuoja socialiniuose būstuose gyvenančių asmenų mokesčių mokėjimą, rengia įspėjimus, susirašinėjimo dokumentus su įmonėmis, teikiančiomis šilumos energijos, elektros energijos, vandens, dujų bei kitas komunalines paslaugas. Bendradarbiauja su minėtas paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
 • rengia savivaldybės turto panaudos sutartis;
 • organizuoja ir vykdo negyvenamųjų patalpų nuomos viešuosius konkursus, tvarko susijusią dokumentaciją;
 • organizuoja ir vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto aukcionus, likviduoja aukcione neparduotą ilgalaikį materialųjį turtą, tvarko susijusią dokumentaciją
 • dalyvauja socialiai remtinų asmenų buities tyrimo darbe ir rengia buities tyrimo aktus;
 • rengia seniūnijos metų dokumentacijos planus.
 • ruošia seniūnijos bylas archyvavimui, laikydamasis archyvų veiklos taisyklių ir ekspertų komisijos pasiūlymų, tvarko archyvą.
 • išduoda archyvinių dokumentų kopijas.
 • informuoja rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybą apie pastebėtą smurto prieš vaikus atvejį.
 • bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos darbuotojais žemės bei žemės nuomos mokesčio surinkimo klausimais.
 • seniūno pavedimu organizuoja Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitijų gyventojų ir seniūnaičių veiklą, tvarko susijusią dokumentaciją.
 • vykdo kitus miesto seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsimokslinimą ir raštvedybos organizavimo patirtį bei darbo su kompiuteriu įgūdžių.