Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, šakinių ministerijų įsakymais, Kretingos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybės taryba biudžetą patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.

Savivaldybių biudžetams pagrindinius pajamų rodiklius planuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kurie tvirtinami Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau - Įstatymu). Šio Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje savivaldybių biudžetams nustatytas finansinis rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos, kuriuo savivaldybės privalo vadovautis, rengdamos savo biudžetus.

Nuo 2016 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniam įstatymui (toliau - Konstitucinis įstatymas), yra patikslintas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir nustatyta, kad savivaldybės, kurių asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP, biudžetas turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų daugiau kaip 1,5 procento.

Rengiant 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektą, yra atsižvelgta į minimas Įstatymo nuostatas.

 

Pajamos

 

2016 m. Kretingos rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos sudaro 14764,0 tūkst. Eur, palyginus su 2015 m. patikslintu planu, jos didėja 656,6 tūkst. Eur arba 4,7 proc.

Pagrindinė padidėjimo priežastis yra ta, kad 2016 m. didėja savivaldybių biudžetams skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis nuo šio mokesčio įskaitymo į valstybės ir savivaldybių biudžetus (procentais) nuo 72,8 proc. 2015 metais iki 75,49 proc. 2016 metais.

 

 • Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis minimalių tarnybinių atlyginimų koeficientų padidinimo;
 • Dėl auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčio padidinimo;
 • Dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo iki 350 Eur nuo 2016 m. sausio 1 d.;
 • Dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo;
 • Dėl nuo 2016 m. sausio 1 d. pagal Socialinių paslaugų įstatymą kiekvienai savivaldybei skiriamos po 19 000 Eur sumos socialinėms paslaugoms teikti;
 • Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

 

 

Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų dalyje gyventojų pajamų mokesčio patvirtinta 8899,0 tūkst. Eur arba 2,6 tūkst. Eur daugiau nei buvo numatyta 2015 metams. Savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, planuojama gauti 2324,0 tūkst. Eur, t. y. 10,6 proc. arba 207,4 tūkst. Eur daugiau negu buvo planuota 2015 metais.

Žemės mokesčio planuojama 350,0 tūkst. Eur, t. y. 13,4 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2015 metais.

Nekilnojamojo turto mokesčio planuojama 820,0 tūkst. Eur, t. y. beveik tiek pat kiek buvo planuota 2015 metais, tačiau 2015 metais nekilnojamojo turto mokesčio buvo surinkta tik 796,7 tūkst. Eur, užduotis neįvykdyta ir negauta 24,1 tūkst. Eur planuotų pajamų.

Žemės nuomos mokesčio 2016 metais planuojama surinkti 131,0 tūkst. Eur.

Biudžetinės įstaigos planuoja gauti 1007,2 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų už patalpų nuomą, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos, kitose įstaigose ir pajamų už atsitiktines paslaugas.

Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų 2016 m. planuojama gauti 12350,4 tūkst. Eur, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2002,2 tūkst. Eur; mokinio krepšelio – 8019,0 Eur, arba 85,1 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m., tačiau iš bendros mokinio krepšelio sumos 143,0 tūkst. Eur yra skiriama neformaliajam švietimui. Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklos klasių mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių 2016 m. patvirtinta 55,2 Eur arba 4,3 tūkst. Eur daugiau nei buvo skirta 2015 m.

Patvirtintas Mokinio krepšelio dydis vienam sutartiniam mokiniui 2016 metams yra 1014 Eur (2015 metais buvo 980 Eur). Bendros 2016 m. savivaldybės biudžeto pajamos iš mokesčių ir dotacijų (be specialiosios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti bei lėšų iš Europos Sąjungos ir kitų finansinės paramos fondų ) sudaro 29416,6 tūkst. Eur.

 

 

2015-2016 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūra
 
 

 

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 2016 m. planuojama gauti 2274,0 tūkst. Eur arba 1264,8 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m., šiems projektams vykdyti:

 1. Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitaliniam remontui (avarinės būklės likvidavimui) – 116,0 tūkst. Eur.
 2. Salantų gimnazijos rekonstrukcijai ir aprūpinimui mokymo priemonėmis – 314,0 tūkst. Eur.
 3. VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimui ir modernizavimui – 100,0 tūkst. Eur.
 4. Kretingos Sporto ir sveikatingumo komplekso statybai – 1404,0 tūkst. Eur.
 5. Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimui – 80,0 tūkst. Eur.
 6. Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ modernizavimui – 80,0 tūkst. Eur.
 7. Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ modernizavimui – 80,0 tūkst. Eur.
 8. M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J. K. Chodkevičiaus g. 1b, statybai – 100,0 tūkst. Eur.

Dėl skiriamų Valstybės investicijų programos lėšų informacija gali būti tikslinama, nes ne visiems projektams lėšos teisės aktais yra patvirtintos.

Detali pajamų struktūra pateikiama 1 lentelėje „2015–2016 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė“ (pridedama).

Asignavimai

Asignavimų valdytojų apskaičiuotas ir pateiktas lėšų poreikis, reikalingas 2016 m. programoms vykdyti, sudaro 33414,0 tūkst. Eur, o tai gerokai viršija rajono biudžeto galimybes. Bendra asignavimų suma kartu su apyvartinėmis lėšomis 2016 m. yra 30808,7 tūkst. Eur. Rengiant 2016 m. savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į tai, kad nuo 2016 m. didėja minimalioji mėnesinė alga, didėja biudžetinių įstaigų darbuotojų, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Taip pat atsižvelgta į pasirašytas ir nebaigtas įvykdyti sutartis, kreditinius įstaigų įsiskolinimus ir finansines galimybes.

Biudžeto projekte daugiausia biudžeto asignavimų, kaip ir kasmet, numatoma švietimui. 2016 metų biudžete Švietimo programai numatyta 14094,7 tūkst. Eur arba 45,7 proc. visų rajono biudžeto išlaidų, Vietinio ūkio – 2 173,0 tūkst. Eur arba 7,1 proc., Socialinės paramos programai –2872,9 Eur  arba 9,3 proc., Bendrajai programai - 3503,1 tūkst. Eur arba 11,4 proc. biudžeto asignavimų.

 

2016 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas
 
 

 

Palyginus 2016 m. savivaldybės biudžeto išlaidų pagal programas projektą su 2015 m. įvykdymu, asignavimai beveik visoms programoms skiriami didesni nei 2015 m.

Bendroji programa didėja 8,9 proc. arba 286,4 tūkst. eurų. Šio padidėjimo priežastis yra ta, kad 2016 m. pagal sutartis reikės grąžinti 1152,0 tūkst. eurų ilgalaikių bankų paskolų. Paskolos bus grąžinamos iš biudžeto apyvartos lėšų. Sveikatos  programa didėja 26,0 proc. dėl to, kad nuo 2016 m. įsteigus Visuomenės sveikatos biurą, biurui iš švietimo įstaigų yra perduotas visas mokinių sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas. Vietinio ūkio programa mažėja 1522,8 tūkst. Eur, nes kol kas nėra žinomos Savivaldybei skirtos Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto lėšų sumos. Vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir remontui 2015 metais buvo gauta 1558,1 tūkst. Eur. Strateginio planavimo ir investicijų programai asignavimai   bus didinami pasirašius finansavimo sutartis   pagal Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus.

Architektūros ir teritorijų planavimo programai, palyginus su 2015 m. įvykdymu asignavimai planuojami didesni 6,3 karto, atsižvelgiant į jau baigiamas įvykdyti sutartis ir numatomus 2016 metais vykdyti projektus. Asignavimai pagal programas ir jų palyginimas su 2015 m. įvykdymu pateikiami lentelėje.

 

2015-2016 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pagal programas palyginimas
 
Programos pavadinimas
2015 m. įvykdymas
2016 m. projektas
Skirtumas (+,-)
Pokyčio proc.
Bendroji programa
3216,7
3503,1
286,4
108,9
Seniūnijų programa
2083,0
2224,6
141,6
106,8
Žemės ūkio programa
349,4
378,4
29,0
108,3
Strateginio planavimo ir investicijų programa
1603,6
2869,4
1265,8
178,9
Vietinio ūkio programa
3695,8
2173,0
-1522,8
58,8
Sveikatos apsaugos programa
165,6
208,6
43,0
126,0
Kultūros programa
1958,2
2069,7
111,5
105,7
Švietimo programa
13939,3
14094,7
155,4
101,1
Socialinės paramos programa
2520,5
2872,9
352,4
114,0
Kūno kultūros ir sporto programa
165,7
117,5
-48,2
70,9
Informacinių technologijų programa
92,1
84,5
-7,6
91,7
Architektūros ir teritorijų planavimo programa
33,7
212,3
178,6
630,0
Iš viso išlaidų
29823,6
30808,7
985,1
103,3
 

2016 metams specialiosioms tikslinėms dotacijoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti iš valstybės biudžeto patvirtinta  2002,2 tūkst. Eur t. y. 82,0 tūkst. Eur daugiau nei buvo skirta 2015 metais. Informacija apie specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti dydžius 2015 metais ir kiek skirta 2016 metams pateikiama 2 lentelėje.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos savivaldybės interneto svetainėje ir informacijos apie parengtą biudžeto projektą paskelbimo vietiniame laikraštyje. Pastabos ir pasiūlymai teikiami elektroninio pašto adresu finansai [at] kretinga [dot] lt arba raštu savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui.

 

PRIDEDAMA:

 1. 2016 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas).
 2. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė (1 lentelė).
 3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2 lentelė).