Informacija asmenims, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti ir gyvenantiems savivaldybės socialiniuose būstuose

Informuojame, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybės sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, bei savivaldybės socialinio būsto nuomininkai kasmet iki gegužės 1 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) (deklaracijos forma FR0001).

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2017 m. šeimų ir asmenų pajamos, gaunamos kaip socialinė parama (vienkartinė išmoka) arba tikslinės paskirties pajamos – slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas – nevertinamos, nustatant teisę į paramą būstui išsinuomoti ar įsigyti – tačiau nustatyta pareiga asmenims, gaunantiems tikslinės paskirties pajamas, kasmet iki einamųjų metų gegužės 1 d. savivaldybės vykdomajai institucijai kartu su deklaracija, pateikti užpildytą socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą jame nurodant gautas tikslines pajamas, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas.

Asmenys ir šeimos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravę turto (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus iš sąrašų išbraukiami. Su asmenimis, gyvenančiais savivaldybės socialiniuose būstuose ir nepateikusiems deklaracijų, nutraukiamos socialinio būsto nuomos sutartys.

Asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinį būstą, iš sąrašų išbraukiami, kai:

 • įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;
 • jų deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;
 • miršta į sąrašą įrašytas asmuo;
 • asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme (toliau – Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas). Asmuo ar šeima (visi šeimos nariai), atvykę gyventi į Kretingos rajono savivaldybę ir pateikę prašymą, įrašomi į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą Kretingos rajono savivaldybėje, įskaitant jų buvimo ankstesnės savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše laikotarpį;
 • asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas. Šiuo atveju asmuo ar šeima perrašomi į asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašą;
 • asmenys ir šeimos, kuriems siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo (nesutikimo) nuomotis siūlomą socialinį būstą;
 • jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;
 • asmuo pateikia rašytinį prašymą savivaldybės vykdomajai institucijai išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;
 • asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.

 

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T2-163, šeimos ir asmenys, įrašyti į atitinkamą sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, pasikeitus duomenims, apibūdinantiems šeimą, privalo nedelsiant informuoti Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių bei pateikti šeimos ar asmens duomenų pasikeitimą įrodančius dokumentus, jeigu:

 • keitėsi šeimos narių skaičius (keitėsi pavardė, susituokė, išsituokė, gimė vaikai, mirė šeimos narys, asmenys įstatymo nustatyta tvarka buvo pripažinti šeimos nariais, vaikai, sulaukę pilnametystės pradėjo gyventi atskirai ir t. t.);
 • pratęstas (nepratęstas) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka asmens ar šeimos nario pripažinimas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba asmeniui ar šeimos nariui, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, nustatyta (nenustatyta) specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, taip pat atsirado (išnyko) pagrindas asmeniui (šeimos nariui) turėti dokumentą, patvirtinantį sirgimą sunkios formos lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą sąrašą;
 • keitėsi gyvenamosios vietos adresas;
 • asmuo ir šeima nuosavybės teise įgijo būstą.

 

Informacija dėl asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai ar sąlygų pagerinimui

Prašymas

 

Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas

 

Informacija dėl valstybės iš dalies kompensuojamo kredito gavimo

Prašymas