Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto projektas suformuotas eurais ir parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, šakinių ministerijų įsakymais patvirtintais darbo apmokėjimo tvarkų aprašais, Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybės taryba biudžetą patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.

Savivaldybių biudžetams pagrindinius pajamų rodiklius planuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija, ir jie yra tvirtinami Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu (toliau - Įstatymu). Šio Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatytas savivaldybių biudžetams finansinis rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos, kuriuo savivaldybės vadovaujasi, rengdamos savo biudžetus. 2015 m. mūsų savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos sudaro 14 107 371 eurus.

Nuo 2015 m. Įstatyme patvirtinta nauja nuostata, kad  savivaldybė gali skolintis projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų ir kitos finansinės paramos, jei jos pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus nuolat mažėja. Taip pat Įstatyme yra reglamentuotas biudžetinių įstaigų skolų padengimas ir skolinimasis. Atsirado nuostata, kad 2015 metų pabaigoje esamas pradelstas savivaldybių įsiskolinimas, tai yra, gruodžio 31-ąją, už atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 metų sausio 1-osios pradelstu įsiskolinimu, turi sumažėti ne mažiau negu 10 proc.

Rengiant 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektą, yra atsižvelgta  į čia paminėtas Įstatymo nuostatas.

 

Pajamos

2015 m. savivaldybės biudžetą  kartu su skolintomis lėšomis investiciniams projektams finansuoti ir savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamų nepanaudotu likučiu,  sudaro 29 102 193,3   eurų pajamų. Palyginus su 2014 m. patikslintu savivaldybės biudžeto pajamų planu, biudžeto pajamos  didėja 1 524 528,8 eurais  arba 5,5proc.

Pagrindinė padidėjimo priežastis yra ta, kad 2015 m. didėja savivaldybių biudžetams skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis nuo šio mokesčio įskaitymo į valstybės ir savivaldybių biudžetus (procentais) nuo 67,78 proc.  2014 metais iki 72,8 proc. 2015 metais.

Procentinė dalis didėja :

 • Dėl papildomo lėšų poreikio kompensacijoms už šildymą, karštą, šaltą vandenį mokėti, nes nuo 2015-01-01 valstybės deleguota funkcija - kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas tampa savivaldybių savarankiška funkcija;
 • Dėl kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo iki 300 Eur;
 • Dėl bazinio mėnesinio atlygio padidinimo;
 • Dėl pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimo;
 • Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimalių tarnybinių koeficientų padidinimo nuo 2015-03-01.

Kretingos rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų dalyje gyventojų pajamų mokesčio patvirtinta  8 896 548,0 Eur, t. y. 19,0 proc. arba 1 419 428 Eur daugiau negu planuota 2014 metais.

Lėšų, skirtų savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, planuojama gauti 1 980 428 Eur, t. y. 19,7 proc. arba 325 828,8 Eur daugiau negu planuota 2014 metais.

Žemės mokesčio planuojama 236 620,0 Eur, t. y. 2,1 proc. arba 4 924,0 Eur daugiau negu planuota 2014 metais.

Nekilnojamojo turto mokesčio planuojama 820 783,0 Eur, t. y. 31,4 proc. arba 195 927,8 Eur daugiau negu planuota 2014 metais.

Paveldimo turto mokesčio planuojama 8689,0 Eur, t.y. 20,0 proc. arba 1 448,5  Eur daugiau negu planuota 2014 metais.

Žemės nuomos mokesčio planuojama 144 810,0 Eur, arba 14 481,0 Eur arba 11,1 proc. daugiau nei 2014 metais.

Biudžetinės įstaigos planuoja surinkti 969 900 eurų biudžetinių įstaigų pajamų už patalpų nuomą, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos, kitose įstaigose ir pajamų už atsitiktines paslaugas.  

Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų 2015 m. planuojama gauti 10 936 284,3 Eur, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2 059 945,3 Eur; mokinio krepšelio – 7 895 646,0 Eur, arba 43 417,9 Eur mažiau nei 2014 m. Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  klasių mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių 2015 m. patvirtinta 50 433,0 Eur  arba  936,9 Eur daugiau nei buvo skirta 2014 m.

Patvirtintas  Mokinio krepšelio dydis 2015 metams  yra  980 Eur (2014 metais buvo 970 Eur).

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 2015 m. planuojama gauti 930 260 Eur  arba 289 041,3 Eur daugiau nei 2014 m., šiems projektams vykdyti:

 1. Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas) – 135 253 Eur;
 2. Salantų gimnazijos rekonstrukcija ir aprūpinimas mokymo priemonėmis – 128 881 Eur;
 3. VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas – 144 810 Eur;
 4. Kretingos sporto komplekso statyba – 144 810 Eur;
 5. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija pritaikant ją pradinei mokyklai ir vaikams su negalia - 57 924 Eur;
 6. Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas – 57 924 Eur;
 7. Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija – 57 924 Eur;
 8. Vydmantų gimnazijos modernizavimas – 57 924 Eur;
 9. M.Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J. K. Chodkevičiaus g.1b, statyba – 144 810 Eur.

Dėl skiriamų Valstybės investicijų programos lėšų informacija gali būti tikslinama, nes kol kas projektai teisės aktais dar nėra patvirtinti.

Į Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas ir asignavimus įtrauktos ir 2014 metais nepanaudotos biudžeto lėšos  - 1 477 399 Eur.

Detali pajamų struktūra pateikiama 1 lentelėje „2014 - 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė“ (pridedama) .

 

Asignavimai

Asignavimų valdytojų apskaičiuotas ir pateiktas lėšų poreikis, reikalingas 2015 m. programoms vykdyti, sudaro 30 348 235 Eur, o tai gerokai viršija rajono biudžeto galimybes. Bendra asignavimų suma kartu su skolintomis lėšomis programoms finansuoti 2015 m. yra 29 102 193,3 Eur. Sudarant 2015 m. savivaldybės biudžeto išlaidų  projektą, buvo atsižvelgta į pasirašytas sutartis, įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir finansines galimybes. 

Biudžeto projekte daugiausia biudžeto asignavimų, kaip ir kasmet, numatoma švietimui. 2015 metų biudžete Švietimo programai numatyta 13 947 931 Eur arba 47,9 proc. visų rajono biudžeto išlaidų, Vietinio ūkio – 2 189 535 Eur arba 7,5 proc., Socialinės paramos programai – 3 060 842 Eur  arba 10,5 proc. 

 

 

Palyginus 2015 m. savivaldybės biudžeto  išlaidų pagal programas projektą  su 2014 m. įvykdymu, asignavimai visoms programoms skiriami didesni, nei 2014 m.

Bendroji programa didėja 134,4 proc. arba 829 275,0 eurų. Šio padidėjimo priežastis yra ta, kad 2015 m. pagal sutartis reikės grąžinti 949 526 eurų ilgalaikių bankų paskolų, iš kurių 608 202 eurų sudaro paskolos, kurios buvo   paimtos dar 1998 ir 1999 metais.

Strateginio planavimo ir investicijų programa didėja 128,9 proc. arba 415 957,8    eurų, Architektūros ir teritorijų planavimo programai palyginus su 2014 m. įvykdymu asignavimai planuojami didesni 6,7 karto, atsižvelgiant į jau baigiamas įvykdyti sutartis ir numatomus 2015 metais vykdyti  projektus. Asignavimai pagal programas ir jų palyginimas su 2014 m. įvykdymu pateikiami lentelėje.

 

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas 2014 m. (įvykdymas) ir 2015 m. pagal projektą (Eur)

Programos pavadinimas
2014 m. įvykdymas 
(tūkst. Lt)
2014 m. įvykdymas
(Eur)
2015 m. projektas 
(Eur)
2015 m. projektas palyg. su 2014 m. įvykdymu
(proc.)
Bendroji programa
8 323,8
2 410 739,1
3 240 014,1
134,4
Seniūnijų programa
6 120,2
1 772 532,4
2 055 015,0
115,9
Žemės ūkio programa
1 579,4
457 425,9
348 504,2
76,2
Strateginio planavimo ir investicijų programa
4 962,8
1 437 326,2
1 853 284,0
128,9
Vietinio ūkio programa
7 397,4
2 142 435,1
2 189 535,0
102,2
Sveikatos apsaugos programa
540,8
156 626,5
177 899,0
113,6
Kultūros programa
5 850,0
1 694 277,1
1 891 939,0
111,7
Švietimo programa
47 019,8
13 617 875,3
13 947 931,0
102,4
Socialinės paramos programa
9 253,4
2 679 969,9
3 060 842,0
114,2
Kūno kultūros ir sporto programa
402,2
116 485,2
118 200,0
101,5
Informacinių technologijų programa
285,1
82 570,7
88 800,0
107,5
Architektūros ir teritorijų planavimo programa
66,7
19 317,7
130 230,0
674,2
Iš viso išlaidų
91 801,6
26 587 581,1
29 102 193,3
109,5
 

Pagal išlaidų straipsnius  2015 metais didėja išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl šių priežasčių: 

 • Dėl 2014 m. padidinto darbo užmokesčio kultūros darbuotojams, apie 127 433 eurų;
 • Dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo iki 300 eurų (1035,84 Lt) apie 90 796 eurų;
 • Dėl BMA dydžio padidinimo iki 35,5 eur (122,6 Lt) – 27 294 eurų;
 • Dėl minimalių tarnybinių atlyginimų koeficientų padidinimo nuo 2015 m. kovo 1 d. biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis – 146 575 eurų;
 • Dėl mėnesinio atlyginimo bazinio dydžio valstybės tarnautojams padidinimo iki 130,5 eurų (450,6 Lt) – 1 841 eurų.

2015 metams specialiosioms tikslinėms dotacijoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti iš valstybės biudžeto skirta 2 059 945,3 Eur t. y. 175 892,2 Eur mažiau nei buvo panaudota 2014 metais. Dotacijų bendra suma mažėja dėl kompensacijų už šildymą, karštą ir šaltą vandenį  mokėjimo ir administravimo funkcijos perdavimo savivaldybėms. Informacija  apie specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti panaudojimą 2014 metais  ir kiek skirta 2015 metams pateikiama 2 lentelėje.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos savivaldybės interneto svetainėje ir informacijos apie parengtą biudžeto projektą paskelbimo vietiniame laikraštyje. Pastabos ir pasiūlymai teikiami elektroninio pašto adresu finansai [at] kretinga [dot] lt arba raštu savivaldybės Administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui;

PRIDEDAMA:

 1. 2015 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas).
 2. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė (1 lentelė).
 3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2 lentelė)