Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimas Nr.732 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo” Kretingos rajono savivaldybei suteikta 16 991,83 euro valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,1 procentinio punkto, iki 21 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“ finansuoti. (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimas T2-193 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų“).