Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius

Adresas: J.Pabrėžos g. 1, LT-97129 Kretinga

Faksas: 8 445 51207

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja
Nijolė Katkuvienė
  (8 445) 51207   nijole [dot] katkuviene [at] kretinga [dot] lt
Vyresn. specialistė
Regina Kvėderienė
  (8 445) 51207   regina [dot] kvederiene [at] kretinga [dot] lt
Archyvarė
Rima Ragainienė
130* (8 445) 51874   rima [dot] ragainiene [at] kretinga [dot] lt
Archyvarė
Laimutė Jablonskienė
130* (8 445) 51874   laimute [dot] jablonskiene [at] kretinga [dot] lt

 

* - Adresas: J.K.Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga

 

Skyriaus darbo laikas

 • Pirmadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-17:00
 • Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 08:00-17:00
 • Penktadieniais 08:00-12:00 ir 12:45-15:45

 

Gyventojų priėmimo laikas (archyvarės)

 

Pateikti prašymai įregistruoti santuokas

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos vykdymą - civilinės būklės aktų registravimą;
 • užtikrinti operatyvų ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos vykdymą - Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;
 • užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos vykdymą – pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį; užtikrina teisingą duomenų perkėlimą į kompiuterines duomenų laikmenas;
 • atlieka santuokų civilines apeigas;
 • papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės būklės akto įrašus;
 • įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir užsienio valstybėje sudarytas santuokas, užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimą, užsienio valstybėje nutrauktas santuokas, užsienio valstybėje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirtį;
 • išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
 • išduoda gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo liudijimus;
 • organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą, išduoda pakartotinius liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas;
 • rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;
 • rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo ir prarastų įrašų atkūrimo;
 • aprūpina seniūnijas mirties liudijimų blankais;
 • priima iš seniūnijų mirties įrašus, tikrina, ar teisingai jie įregistruoti, perkelia duomenis į kompiuterines duomenų laikmenas;
 • registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją.
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia į juos atsakymus;
 • pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • pateikia kasmetinę ataskaitą apie civilinės būklės aktų įrašų sudarymą ir metrikinių liudijimų sunaudojimą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
 • siunčia Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu;
 • teikia Gyventojų registro tarnybai prie vidaus reikalų ministerijos asmens civilinės būklės pakeitimo duomenis ir atsako už asmens duomenų apsaugos išsaugojimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja teismuose skyriaus veiklos klausimais;
 • rengia ir teikia suderinti nuolatinio ir ilgo dokumentų saugojimo apyrašus Klaipėdos apskrities archyvui;
 • rengia ir teikia suderinti pažymą apie skyriaus metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą Klaipėdos apskrities archyvui;
 • ruošia archyvui skyriuje sudarytus archyvinius dokumentus;
 • ruošia ir teikia Klaipėdos apskrities archyvui naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą;
 • ruošia ir teikia nurašyti techniškai sugadintus liudijimų blankus atitinkamai komisijai;
 • metų pradžioje sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines knygas;
 • mirusių Lietuvos Respublikos piliečių ir asmenų be pilietybės asmens tapatybės dokumentus kartą per mėnesį perduoda asmens dokumentą išdavusiai įgaliotai institucijai, pridedant apyrašą;
 • Lietuvos Respublikoje mirusio užsienio valstybės piliečio asmens dokumentą kartu su patvirtinta mirties įrašo kopija siunčia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;
 • išsiunčia medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus vieną kartą per mėnesį Higienos institutui;
 • sudaro asmens kodų rezervavimo žiniaraštį;
 • užtikrina tinkamą gyventojų registro tvarkymą;
 • užtikrina valstybės rinkliavos mokesčio, piliečiams registruojant civilinės būklės aktą ar išduodant dokumentą, surinkimą;
 • siekdamas užtikrinti efektyvų ir skubų piliečių prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, bendradarbiauja su Teisingumo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų ministerijomis, Konsuliniu departamentu, Gyventojų registro tarnyba ir kitomis valstybės įstaigomis;
 • informuoja atitinkamos vyskupijos (ordinariato) kuriją apie kanoninėje vyskupijos jurisdikcijoje sudarytų santuokų, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pranešė Katalikų bažnyčios įgalioti (įpareigoti) asmenys, įtraukimą į valstybinę apskaitą;
 • rengia ir teikia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus vykdomų funkcijų klausimais;
 • rengia ir teikia skyriaus metinę ataskaitą administracijos direktoriui;
 • organizuoja Kretingos rajono likviduotų įstaigų, įmonių, bendrovių, organizacijų dokumentų kaupimą, saugojimą,tvarkymą, naudojimą ir apsaugą;
 • rengia ir išduoda saugomų dokumentų pagrindu archyvo pažymas, dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, darbo užmokesčio pažymas pensijoms gauti ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti;
 • teikia įstatymų nustatyta tvarka informaciją, susijusią su archyve saugomais dokumentais;
 • rengia ir teikia informaciją apie skyriaus veiklą Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainei. 

 

Statistika

2017 metų statistika

2016 metų statistika

2015 metų statistika

2014 metų statistika

2013 metų statistika

2012 metų statistika

2011 metų statistika

2010 metų statistika

2009 metų statistika

2008 metų statistika

2007 metų statistika

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Surinktas turinys