Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, šakinių ministerijų įsakymais patvirtintais darbo apmokėjimo tvarkų aprašais, Kretingos rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

2014 metų savivaldybės biudžeto apimčiai daugiausia įtakos turi pagrindinių finansinių rodiklių pokyčiai, patvirtinti 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau Įstatymas).

2014 m. Įstatyme liko galioti nuostata, kuria patvirtintos savivaldybių prognozuojamos pajamos, kuriomis savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus. Į prognozuojamą pajamų rodiklį, neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą.

Į savivaldybės biudžeto projektą neįtrauktos 2013 metų nepanaudotos biudžeto lėšos (gautos iki 2014-01-10 d.), kurios, vadovaujantis Įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, turi būti naudojamos 2014 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus padengti ir banko paskoloms grąžinti. Atsižvelgus į šią Įstatymo nuostatą, 1181,1 tūkst. Lt apyvartos lėšų 2014 m. sausio 30 d. savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl apyvartinių lėšų paskirstymo kreditiniams įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus padengti ir banko paskoloms grąžinti“ jau yra nukreipta 2014 m. sausio 1 d. esamiems ilgalaikiams kreditiniams įsiskolinimams iš dalies padengti.

2014 metų savivaldybių biudžetai keičiasi ir dėl kitų nuo 2014 metų įsigaliojančių teisės aktų pakeitimų:

  1. Dėl Socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo nuo 2014 m. socialinės pašalpos bus mokamos ne iš valstybės specialiosios dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms skirtų lėšų, o iš savivaldybių biudžetų savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, dėl to savivaldybėms padidinta Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo 57,34 proc. 2013 metais iki 67,78 proc. 2014 metais.
  2. Dėl Konstitucinio teismo nutarimo grąžinti į prieškrizinį lygį valstybės tarnautojų, politikų pareiginių algų koeficientus ir priedus už kvalifikacinę kategoriją, didėja išlaidos darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams.
  3. Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio pakeitimo, nuo 2014 metų visuomenės sveikatos priežiūros funkcija perduodama iš savarankiškosios savivaldybių funkcijos į valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją.

Pajamos

2014 m. savivaldybės biudžetą, kartu su skolintomis lėšomis investiciniams projektams finansuoti sudaro 92831,0 tūkst. Lt. Palyginus su 2013 m. patikslintu savivaldybės biudžeto pajamų planu, biudžeto apimtis didėja 3963,2 tūkst. Lt arba 4,5 proc.

Kretingos rajono savivaldybei 2014 m. numatytos prognozuojamos pajamos yra 41645,0 tūkst. Lt. Lyginant su 2013 m. patikslintu planu, jos didėja 6358,2 tūkst. Lt, daugiausia dėl gyventojų pajamų mokesčio padidėjimo. Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų dalyje gyventojų pajamų mokesčio planuojama 25817,0 tūkst. litų, t.y. 18,8 proc. arba 4085,0 tūkst. litų daugiau negu planuota 2013 metais. Dar 6615,0 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio planuojama gauti iš valstybės iždo gyventojų pajamų mokesčio skirtumams tarp savivaldybių išlyginti. Bendrai gyventojų pajamų mokestis sudaro 75 proc. savivaldybės biudžeto pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Lėšų, skirtų savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, planuojama gauti 5713 tūkst. litų, t.y. 2,7 proc. arba 156,0 tūkst. litų mažiau negu planuota 2013 metais.

Žemės mokesčio planuojama 800 tūkst. litų, t.y. tiek pat kaip ir 2013 metais. Šio mokesčio 2013 m. buvo surinkta 1085,7 tūkst. Lt.

Nekilnojamojo turto mokesčio planuojama 2000 tūkst. litų, 2013 m. buvo surinkta - 2291,8 tūkst. Lt. Paveldimo turto mokesčio planuojama 25 tūkst. litų, 15 tūkst. litų mažiau negu planuota 2013 metais. Šio mokesčio 2013 m. buvo gauta 33,0 tūkst. Lt.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos pajamų planuojama 362,5 tūkst. litų, t.y. 4,4 proc. arba 15,3 tūkst. litų daugiau negu planuota 2013 metais, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus pateiktus duomenis. Gautos lėšos naudojamos aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos programoms finansuoti.

Valstybės rinkliavų planuojama 165 tūkst. litų, t.y. tiek pat kiek buvo planuota 2013 m. Valstybės rinkliavos planuojamos tik už savivaldybės administracijos skyrių atliekamas paslaugas ir išduodamus dokumentus.

Vietinių rinkliavų planuojama 4200 tūkst. litų, t.y. 10,8 proc. arba 1218,0 tūkst. litų daugiau negu planuota 2013 metais, iš jų už komunalinių atliekų tvarkymą- 4100,0 tūkst. Lt, t.y. 42,3 proc. arba 1218,0 tūkst. litų daugiau negu planuota 2013 metais. Planas sudarytas pagal Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus pateiktus duomenis.

Žemės nuomos mokesčio planuojama 450,0 tūkst. litų, t.y. tiek pat kaip ir buvo planuota 2013 metais.

Biudžetinės įstaigos už paslaugas planuoja surinkti 3394,3 tūkst. Lt pajamų. Lyginant su 2013 m. , planuojama surinkti 130,7 tūkst. Lt daugiau.

Specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti planuojama 8654,4 tūkst. litų, t.y. 30,2 proc. arba 3738,7 tūkst. litų mažiau negu 2013 metais.

Mokinio krepšeliui finansuoti planuojama gauti 27527tūkst. litų, t.y. 0,7 proc. arba 193,5 tūkst. litų mažiau negu planuota 2013 metais. Mokinio krepšelio dydis 2014 m. – 3348 litų (2013 metais – 3310 litų).

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokinimas, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyt (Marijos Tiškevičiūtės mokyklai) planuojama gauti 170,9 tūkst. litų.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti planuojama gauti 1775 tūkst. litų šiems projektams vykdyti:

  1. Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitaliniam remontui (avarinės būklės likvidavimui) – 1025,0 tūkst. Lt;
  2. Salantų gimnazijos rekonstrukcijai ir aprūpinimui mokymo priemonėmis – 500,0 tūkst. Lt;
  3. VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimui ir modernizavimui – 250,0 tūkst. Lt.

Detali pajamų struktūra pateikiama 1 lentelėje „2014 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė“ (pridedama) ir diagramoje.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2012-2013 ir 2014 metais

 
 

Asignavimai

Asignavimų valdytojų apskaičiuotas ir pateiktas lėšų poreikis, reikalingas 2014 m. programoms vykdyti, sudaro 102995,6 tūkst. Lt, o tai gerokai viršija rajono biudžeto galimybes. Bendra asignavimų suma kartu su skolintomis lėšomis programoms finansuoti 2014 m. yra 92831,0 tūkst. Lt. Pagal nustatytas skolinimosi ribas 2014 m. planuojama naudoti iki 3522,9 tūkst. Lt paskolų investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, finansuoti. Pagal 2014 m. prognozuojamas pajamas savivaldybės skola yra 55,5 proc., todėl pagal Įstatymo 12 straipsnio 2 dalį savivaldybė 2014 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti. 2014 metams skolos ir skolinimosi limitai skaičiuojami nuo Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos, o ne savivaldybės tarybos patvirtintų pajamų kaip buvo iki šiol.

Biudžeto projekte daugiausia biudžeto išlaidų, kaip ir kasmet, numatoma švietimui. 2014 metų biudžete Švietimo programai numatyta 45369,1 tūkst. Lt arba 48,9 proc. visų rajono biudžeto išlaidų, Bendrajai programai – 8106,0 tūkst. Lt arba 8,7 proc., Seniūnijų programai – 6088,8 tūkst. Lt arba 6,6 proc., Žemės ūkio programai – 1579,4 tūkst. Lt arba 1,7 proc., Vietinio ūkio – 6919,5 tūkst. Lt arba 7,5 proc., Socialinės paramos programai – 11887,4 arba 12,8 proc., Sveikatos apsaugos programai- 549,0 tūkst. Lt arba 0,6 proc., Kultūros programai – 5062,9 tūkst. Lt arba 5,5 proc., Strateginio planavimo ir investicijų programai – 6175,7 tūkst. Lt arba 6,7 proc., Kūno kultūros ir sporto programai 388 tūkst. Lt arba 0,4 proc., Informacinių technologijų programai 240,0 tūkst. Lt arba 0,3 proc. ir Architektūros ir teritorijų planavimo programai – 465,2 tūkst. Lt arba 0,5 proc. biudžeto lėšų. Sudarant 2014 m. savivaldybės biudžeto projektą, buvo atsižvelgta į pasirašytas sutartis, įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir finansines galimybes. 

 
 

Lyginant 2013 metų biudžeto asignavimų pagal programas įvykdymą ir 2014 metų biudžeto projekte programoms numatomus skirti asignavimus, skirtumai yra nedideli, jie pateikiami lentelėje.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas 2013 m. (įvykdymas) ir 2014 m. pagal projektą (tūkst. Lt)

 
Programos pavadinimas
2013 m. Įvykdymas
Įvykdymo procentinė dalis
2014 m. projektas
Procentinė dalis
1
Bendroji programa
8344,5
9,3
8106,0
8,7
2
Seniūnijų programa
5732,8
6,4
6088,8
6,5
3
Žemės ūkio programa
1244,6
1,4
1579,4
1,7
4
Strateginio planavimo ir
investicijų programa
6841,3
7,6
6175,7
6,6
5
Vietinio ūkio programa
5516,7
6,2
6919,5
7,5
6
Sveikatos apsaugos
programa
50,0
0,1
549,0
0,6
7
Kultūros programa
4777,9
5,4
5062,9
5,5
8
Švietimo programa
45067,8
50,5
45369,1
48,9
9
Socialinės paramos
programa
11141,6
12,5
11887,4
12,8
10
Kūno kultūros ir
sporto programa
232,9
0,3
388,0
0,4
11
Informacinių technologijų
programa
182,3
0,2
240,0
0,3
12
Architektūros ir teritorijų
planavimo programa
81,5
0,1
465,2
0,5
 
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ :
89213,9
100,0
92831,0
100,0

 

2014 metams specialiosioms tikslinėms dotacijoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti iš valstybės biudžeto skirta 8654,4 tūkst. Lt, t.y. 3738,7 tūkst. mažiau nei 2013 metais. Dotacijų bendra suma mažėja dėl socialinių pašalpų mokėjimo ir administravimo funkcijos perdavimo savivaldybėms. Duomenys apie skirtas specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2013 ir 2014 m. pagal programas pateikiami 2 lentelėje.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos savivaldybės interneto svetainėje ir informacijos apie parengtą biudžeto projektą paskelbimo vietiniame laikraštyje. Pastabos ir pasiūlymai teikiami elektroninio pašto adresu finansai [at] kretinga [dot] lt arba raštu savivaldybės Administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui;

PRIDEDAMA:

  1. 2014 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas).
  2. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė (1 lentelė).
  3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2 lentelė).