Kūno kultūros ir sporto skyrius

Adresas: Savanorių g. 23A, Kretinga

Faksas: (8 445) 51192

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėjas   (8 445) 51192    
Vyr. specialistė
Janina Augutytė
  (8 445) 51192   janina [dot] augutyte [at] kretinga [dot] lt

 

 

Uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

 •  plėtoti ir propaguoti kūno kultūros ir sporto veiklą;
 • formuoti kūno kultūros ir sporto strategiją rajone;
 • stebėti rajono bendruomenės kūno kultūros ir sporto poreikius ir rengti bei įgyvendinti kūno kultūros ir sporto programas bendruomenės gyventojams.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • teikia informaciją visuomenei apie kūno kultūros ir sporto programas bendruomenės gyventojams;
 • nustato kūno kultūros ir sporto prioritetus, finansavimo principus, įvertina sporto šakas, trenerių darbą;
 • koordinuoja ir remia rajono sporto klubų, asociacijų veiklą, bendras programas, projektus, teikia metodinę paramą joms įgyvendinti;
 • bendradarbiauja su kitų miestų bei regionų sporto institucijomis, užsienio sporto įstaigomis bei organizacijomis;
 • rengia ir pagrindžia programas ir sąmatas biudžeto lėšoms gauti, ieško kitų finansavimo šaltinių, koordinuoja visuomeninių sporto organizacijų sąmatų rengimą, analizuoja šių įstaigų lėšų panaudojimą;
 • koordinuoja visuomeninių sporto organizacijų, įmonių steigimą, teikia rekomendacijas dėl jų registravimo;
 • atlieka kūno kultūros ir sporto veiklos analizę;
 • rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kūno kultūros ir sporto klausimais;
 • suteikia sportininkams kvalifikacines kategorijas (I-II), tarpininkauja dėl licencijų suteikimo treneriams;
 • teikia mokymo, sporto įstaigoms, visuomeninėms sporto organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais, organizuoja konferencijas, pasitarimus;
 • analizuoja kūno kultūros ir sporto programų finansavimą;
 • nagrinėja skundus ir prašymus savo kompetencijos klausimais;
 • atlieka kitus savivaldybės institucijų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.