Kultūros skyrius

Adresas: Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėja Dalia Činkienė   (8 445) 53525   dalia [dot] cinkiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė Irma Žąsytienė   (8 445) 53525  
irma [dot] zasytiene [at] kretinga [dot] lt
Paminklotvarkininkas
Algirdas Mulvinskas
* (8 445) 55119   algirdas [dot] mulvinskas [at] kretinga [dot] lt

 

* - Adresas: J.Pabrėžos g. 1, LT-97129 Kretinga

 

Veiklos kryptys

 

Organizacinis darbas:

 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant strateginį planą.
 • Kuruoti valstybinių, atmintinų datų ir kalendorinių švenčių paminėjimus
 • Koordinuoti parengtų programų (Turizmo plėtros, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo) įgyvendinimą.
 • Rengti pagal savo kompetenciją rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų kultūros klausimais projektus.
 • Inicijuoti kultūrinės veiklos projektų rengimą į rajono, apskrities, respublikos ir tarptautinius projektų rėmimo fondus ir koordinuoti jų veiklą.
 • Inicijuoti rajono Kultūros ir meno tarybos pasitarimus.
 • Rengti rajono kultūros įstaigų vadovų pasitarimus.
 • Dalyvauti kuruojamų kultūros įstaigų darbuotojų pasitarimuose.
 • Kaupti ir skleisti informaciją apie kultūros programas/projektus remiančius fondus.
 • Skatinti rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, meno mėgėjų kolektyvų ir tautodailininkų kūrybinį aktyvumą bei iniciatyvas.
 • Kaupti, analizuoti ir vertinti Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą.
 • Rūpintis kultūros paveldo vertybių apsauga, paveldo tvarkymu ir puoselėjimu rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Bendradarbiavimas:

 • Bendradarbiauti su LR Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centru, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru, Klaipėdos apskrities viršininko administracija įgyvendinant kultūros politiką rajone.
 • Plėtoti ryšius su mokslo ir švietimo įstaigomis.
 • Bendradarbiauti su Kretingos rajono nevyriausybinėmis organizacijomis ir kaimų bendruomenėmis kultūros srityje.

 

Įvaizdžio kūrimas:

 • Inicijuoti kultūrinių leidinių, reprezentuojančių Kretingos rajoną, leidybą.
 • Inicijuoti kultūros įstaigų reklaminio pobūdžio leidinius.
 • Teikti informaciją apie kultūros sklaidą Kretingos rajone.
 • Teikti informaciją Savivaldybės interneto svetainei bei žiniasklaidai apie kultūros renginius.

 

Kvalifikacija:

 • Dalyvauti Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuojamuose tęstinio kvalifikacijos tobulinimosi seminaruose.
 • Koordinuoti Kultūros skyriaus darbuotojų dalyvavimą savivaldybės administracijos ir kitų institucijų rengiamose paskaitose, seminaruose, kursuose, konferencijose, stažuotėse.
 • Inicijuoti kultūros darbuotojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimosi seminarų, konferencijų organizavimą Kretingos rajone ir skatinti kuruojamų kultūros įstaigų darbuotojus dalyvauti seminaruose, stažuotėse, konferencijose.