Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, finansų ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

2013 m. savivaldybės biudžetą, kartu su skolintomis lėšomis investiciniams projektams finansuoti sudaro 91690,2 tūkst. Lt. Palyginus su 2012 m. patvirtintu savivaldybės biudžeto pajamų planu, biudžeto apimtis mažėja 5272,8 tūkst. Lt.

2013 metų savivaldybės biudžeto apimčiai daugiausia įtakos turi pagrindinių finansinių rodiklių pokyčiai ir energijos bei kuro kainų didėjimas.

Lietuvos Respublikos 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis 34795,0 tūkst. Lt – tai prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, kuriomis savivaldybė turi vadovautis rengdama savo biudžetą. Papildomai savarankiškoms funkcijoms vykdyti gal būti naudojamos: bendroji dotacija pajamų mažėjimui kompensuoti, vietinė rinkliava ir 2012 m. nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos (apyvartos lėšos). Įstatyme taip pat nustatyta, kad apyvartos lėšos turi būti naudojamos 2013 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

2013 m. 1841,7 tūkst. Lt mažėja rajonui skirtos dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių ypač ženkliai sumažintos dotacijų sumos, skirtos pašalpų ir kompensacijų skaičiavimui ir mokėjimui, iš viso 1841,6 tūkst. Lt. Duomenys apie valstybės biudžeto valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšas ir jų pokyčius pateikiami 2 lentelėje.

Taip pat mažėja dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. 2013 metais, palyginus su 2012 m., mokinio krepšelis mažesnis 649,2 tūkst. Lt (27257,2 tūkst. Lt - 2012 m., o 2013 m.- 27708,0 tūkst. Lt).

Nuo 2013 m. sausio 1 d. didėja minimali mėnesinė alga (MMA) iki 1000 litų, dėl ko didėja lėšų poreikis darbo užmokesčiui. Rajono biudžetinėse įstaigose yra 458 darbuotojų etatai, kurie 2012 m. gavo atlyginimą iki 1000 Lt, todėl padidintai algai mokėti 2013 m. papildomai reikės 979,9 tūkst. Lt , iš kurių 748,1 darbo užmokesčiui ir 231,8 tūkst. Lt socialinio draudimo išmokoms.

Be to, išaugo elektros energijos kaina 3,2 cento /kwh (nuo 45,6 iki 48,8), taip pat didėja ir šilumos energijos kaina, dėl ko didėja lėšų poreikis komunalinėms išlaidoms.

2013 metais mūsų savivaldybei skirta 185,8 tūkst. Lt specialioji dotacija vadinamosioms ūkio išlaidoms, kuri skiriama Marijos Tiškevičiūtės mokyklai finansuoti klases, kuriose mokomi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamose, mokesčių dalyje didžiausią lyginamąjį svorį sudaro gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio 2013 metais planuojama gauti 21732,0 tūkst. Lt pagal savivaldybėms 2013 metams patvirtintą vienodą gyventojų pajamų mokesčio atskaitymų procentą (57,34 proc.). 2013 metais gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybės biudžetui nuo pajamų į nacionalinį biudžetą yra 3,98 proc. mažesnė, nei buvo 2012 m. ( 2013 m. 57,34 proc., 2012 m. - 61,32 proc.). 2013 m. gyventojų pajamų mokestis planuojamas 2506,8 tūkst. Lt didesnis negu buvo 2012 m. 2012 m. gyventojų pajamų mokesčio įvykdymas - 21410,2 tūkst. Lt.

3804,0 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio planuojama gauti iš valstybės iždo pagal Savivaldybės biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymą. Kiti mokesčiai planuojami pagal Finansų ministerijos patvirtintas prognozuojamas pajamas, jų lyginamasis svoris biudžeto pajamose palyginti nedidelis. Žemės mokesčio planuojama gauti 800,0 tūkst. Lt nekilnojamojo turto - 1800,0 tūkst. Lt. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę planuojama surinkti 450 tūkst. Lt. 2013 metais savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti iš valstybės iždo planuojama gauti 5869,0 tūkst. Lt biudžeto pajamų. 3108,3 tūkst. Lt planuojama gauti biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas.

Įvairios specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto sudaro 42279,4 tūkst. Lt arba 46,1 proc. nuo visų biudžeto pajamų.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų pokyčiai 2011-2012 ir 2013 m.

 

2013 m. savivaldybei skirta 1300,0 tūkst. Lt valstybės investicijos programos lėšų, iš kurių skirta:

  • 200,0 tūkst. Lt Kretingos kultūros centro renovacijai;
  • 400,0 tūkst. Lt Kretingos bibliotekos statybai;
  • 200,0 tūkst. Lt Kretingos ligoninės renovacijai;
  • 500,0 tūkst. Lt Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos renovacijai.

2013 metų planuojamos savivaldybės biudžeto pajamos ir jų pokytis, lyginant su ankstesniais metais, pateikiamas ir 1 lentelėje.

Asignavimai

Asignavimų valdytojų apskaičiuotas ir pateiktas lėšų poreikis, reikalingas 2013 m. programoms vykdyti, sudaro 108307,3 tūkst. Lt, o tai gerokai viršija rajono biudžeto galimybes. Bendra asignavimų suma programoms finansuoti 2013 m. yra 91690,2 tūkst. Lt. Pagal nustatytas skolinimosi ribas 2013 m. planuojama naudoti iki 5177,6 tūkst. Lt paskolų investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, finansuoti. Biudžeto projekte daugiausia biudžeto išlaidų, kaip ir kasmet, numatoma švietimui. 2013 metų biudžete Švietimo programai numatyta 44346,3 tūkst. Lt arba 48,4 proc. visų rajono biudžeto išlaidų, Bendrajai programai – 8921,3 tūkst. Lt arba 9,7 proc., Seniūnijų programai – 5350,7 tūkst. Lt arba 5,8 proc., Žemės ūkio programai – 1244,6 tūkst. Lt arba 1,3 proc., Vietinio ūkio – 5800,7 tūkst. Lt arba 6,3 proc., Socialinės paramos programai – 12548,6 arba 13,7 proc., Sveikatos apsaugos programai- 50,0 tūkst. Lt arba 0,1 proc., Kultūros programai – 4583,5 tūkst. Lt arba 5 proc., Strateginio planavimo ir investicijų programai – 8127,6 tūkst. Lt arba 8,9 proc., Kūno kultūros ir sporto programai 206 tūkst. Lt arba 0,2 proc., Informacinių technologijų programai 247,5 tūkst. Lt arba 0,3 proc. ir Architektūros ir teritorijų planavimo programai – 263,4 tūkst. Lt arba 0,3 proc. biudžeto lėšų. Sudarant 2013 m. savivaldybės biudžetą, buvo atsižvelgta į pasirašytas sutartis, įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir finansines galimybes.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos savivaldybės interneto tinklalapyje, elektroninio pašto adresu finansai [at] kretinga [dot] lt arba raštu Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui, atsakingam už biudžeto rengimą.

PRIDEDAMA:

1. 2013 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas).

2. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamos (1 lentelė).

3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2 lentelė).